Nalabaga a Bulan iti Kaltaang

Isu daytoy ti nalabaga a bulan iti kaltaang.
Ti tagainep ket ti ipupusay tapno agbiag nga awan ressat.
Nalabaga, kas iti revolusion iti panagmayana
Kas iti ayup a tinaraken
Biniag manipud kadagiti bagitayo
Kadagiti linabag dagiti daniwtayo
Uray ti tured iti kinaagtutubo.
Agleppasen ti panawen ti kalgaw ditoy
Kas kadagiti rikna iti ili
A dati ket pasetnatayo a kas pul-oy
Ken angin ken lawag. Kasta met kadagiti bagiw.
Ken ti pakasaritaan dagiti eklipse
No kasta a ti pulitika ket tinapaytayo
Ket addatayo ditoy tapno lalo a mabisin
Tapno lalo a mawaw iti laksid
Panangpakalma kadagiti nerviostayo iti kaltaang
Ti nalabaga a bulan nga agsublinto
Kadatayo, ti obituario ti leddaangtayo
Ti resesion dagiti ayat.

Junio 24, 2011/
Marikina

No comments: