Inukay-ukay na Pag-ibig

Ang pag-ibig
sa kailihan
ay sa ukay-ukay
din.

Isang ritwal
ng mga salarin:
mga damit na may putok
mga Tommy Hilfiger
na rasista
laban sa balat
na sinunog ng araw
sa pagbubuhat
ng ginapas na palay
para mapakain
ang mga mangangalakal
ng mga almusal
at paggutom

mga usong nilaos na
ng huling panahon
sa mga wagwagan
ng banyagang
pagsuyo.

Sa mga tindahan
sa mga panulukan
pakahihintayin
ang takdang araw
ng kagampan
ng presyo ng mga pansaplot
sa kahubdan ng isip
natin:
tayong mga minangmang
ng kasaysayan ng pangangalakal
at pagtraidor laban sa atin.

Mahal kung bagong dating
ang mga tira-tirahang
damdamin sa mga damit,
mumurahing kung magtagal
ang ibinabaratilyong
alaala sa mga manggas
at laylayan
at sa mga etiketa
ng mga dating nagmamay-ari
tulad ng pangangamkam
ng dayo sa ating
mga nanahang panaginip
pagkatapos lumayo
sa sansaglit
na paghahanap
sa mga nababahalang
estilo ng pag-ibig.

Inuukay-ukay natin
ang mga silid ng puso
para sa bayan.

Sa sulok-sulok ng ating
karanasan ay mga imahe
ng batuta at walang ngalang
karanasan.

Ang pagtumba sa magbubukid
sa Davao, halimbawa,
nitong kamakailan lang,
sa panahon ng kuaresma
ng mainit-init
na pakikidigma sa tag-araw
sa oras ng pagpatay sa Hesus
ng kaapihan na siya ring
katubusan.

Sa pagsang-ayon
sa laro
ng mga makapangyarihan,
muling itaas
ang pamantayan
ng tubo
ng mga mangangalakal
sa ating pangalan
sa dangal
sa ating
delinkuwenteng buhay.


Aurelio S. Agcaoili
Marikina, Abril 29, 2006


Dear readers,

This is already a dead blog. I have moved to a new site, a series of interconnected blogs in which the old words of the left-handed blog is already a section. The new, bigger site is more suited to my needs, and the great variety in my works.

I hope you gain as much enjoyment and insight to this new blog as you did in my previous.


Sincerely Yours,
Aurelio S. Agcaoili

Sundays

(For Nasudi Francine, b/c she asks questions why I have stayed away from home for so long)


Sundays remind
me of chill and rain
and your story
about your pain,
dear daughter,
caring child,
resilient recipient
of residual loves
some kind of
a sweet surrender
from a parent
who calls you
on the phone
to declare
his presence
but is always
absent
in the cold of mornings
in the warmth of evenings
in the affirming power
of distances.

The parent you miss
does not come
with the brilliant sun
before it sets
as your mother does
or as you ask
your mother
for her to come home
before night falls
on our door
where I used to come in
into your huge smile
into your wide embrace
into your baby laughter.
He promises you bribes,
the father in a faraway place
where dreams are aplenty
and your missing each
other is real
his bribes
you do not understand:
Barbie, Dora,
crayons the color
of the rainbow after
the drizzle announcing
some singing
or chocolates he buys
from stores he goes
to vend his private sorrow,
leave it there
in the stacks of sweets
to mix with bitterness
and the promise of grace
in the wrappings of gifts
in the ribbons of boxes
to hide the telltale tears,
permanent residents
of his heavy heart.

It is always like this,
dear daughter,
caring child,
it is always like this
for all parents
leaving the land a dictator
created out of conjugal caprice
to find some signs of living
in some place somewhere else.

You have asked me
what I do here
in the land of migrants
in the land of familiar estrangements
in the land of small and big inequities
you do not see.

I tell you:
I work each day, 24/7
I dream each week,7/4
I write poems each month, 4/12
to make us live
to help the country live a life
to redeem ourselves
from this indenture in decades
from this wretchedness
of our wits
from this penury
of our broken spirits
from this deprivation
of our captive minds
twins all, doubles
to our loving
our people
to our loving
our land.

Ah, parents go away
this time around.

We all do.
Mothers missing
a child's first word.
Fathers not hearing
a child's night prayer
on her bed.

There is nowhere
else to go but
to leave the heartland
to live with a generous heart.
But we will
all come home
at the appointed time
spring or no spring
winter or no winter
summer or no summer
fall or no fall.

We will come home to roost
and remember all the loving
and remember all the days we lost
and remember all the child's pains
we missed healing.

It is Sunday here again
and the cold in this tailend
of winter gets into the bones.
I remember your singing
in the rain, and merrily so,
and your asking me
if in this strange land
the rain comes to whip
my window the way
it does in your room's.

I said, yes, rains
come into my room
even on Sundays like now
and they wash away
my window pane
where I always see you
cavorting with your angels.


Torrance, CA

Ay-ayam iti Numero

isu ti ay-ayam
nga abalbalayentayo
pangsulisog iti gasat,
daytay man naimbag,
datayo nga agar-arapaap
kadagiti nasaysayaat
a panawen kadagiti nasaysayaat
a klima uray no kumugtar
ti lamiis ti angin,
daytay nakapigpigsa
tapno busalannatayo
iti ditay panamati
iti daton dagiti numero,
dagiti umuna tapno manen
mangnamnamatayo,
ti mega a numero
tapno makitatayo
ti kari dagiti amin a
mabalin kas iti pamsaakan
ti kalakayan kadagiti tallo
a lallaki nga agar-arapaap
kadagiti panangabak
pannakawanwan
kadagiti taeng ken lugan
para iti dua nga ub-ubing
panagtagtagainep
iti naunday a bakasion
para iti tallo tapno paginanaen
dagiti nabannog a tultulang,
bannog gapu iti panangibaklay
kadagiti pagpulkokan
iti lagip ti pannakaatiw
ken panagayat koma
a maigulpi tapno kaskasdi
ti panangsustini
iti biag kas iti ayat.

quick pick ti pamay-anmi,
kankanayon a lump sum
tapno mairanud iti buismi
dagiti amin a kadua
nga agar-arapaap
iti nabayagen,
dagiti agbirbirok iti gasat
kadagiti bituen ket sadiay
a biroken ti lawag
kadagiti anniniwan ti bulan,
parmata sagpaminsan,
bugas ti kina-
isu-met-laeng-nga-isu
ti ay-ayam nga abalbalayenmi
iti panawen dagiti bagyo
dagiti nagabuyo a darepdepmi
iti daytoy a siudad
ken pagilian a nakabirokanmi
iti bukod a bagi ken leddaang
kuarta ken salamangka
panungpalan ken regget

isu nga agay-ayamkami
kadagiti numero,
a kasla pot luck.
ipisokmi amin
dagiti tartaraudi a doliar,
pagtitiponenmi amin
iti kararag ket iti daytoy
a rabii dagiti nabaybay-an
a pampanunotmi,
makitami dagiti numero
a mangikeddeng iti panagari
dagiti ari
dagiti birkog
dagiti suitik
ken kinaasi.


Torrance, CA
Okt. 2005

Dominggo a Di Panagungar

Dominggo daytoy a di panagungar,
Dominggo a pakauna ti adu a gagar.

Ta nagawidka, sika nga estranghero
kadagiti rabii ken aldaw ti karibuso

tapno ramanam ken nanamem taraon
ti agduog a kalgaw a sabidong

maidasar iti maparpamata a dulang
sitiot' pannakarennek nga aggarampang

kadagiti agwingwingiwing nga ubbog
kadagiti agsaksakuntip a wawaig

kadagiti nagati a karkarayan
a pagraramaan santo pagbuburakan

tapno makiranod iti bendision
ti kisang a kampay-idi a labon

mayatang tapno mangpatalged
pammakawan iti kinillo a linteg

ti pagdadayaan ti baknang
ahente ti gasat a mangyaw-awan.

Birokem daytay jumping salad
kadagiti ar-arinunos ti peggad

nga adda kadagiti isem a lusiaw
iti panagtilmon boksit nga agpaparaw

agbirok iti pannakabsog a naimdumduma
daytoy man langa ti ugaw a paan-anawa

agidulin iti pauyo kadagiti maregmeg
agitalaw grasia, pammedped iti lenned.

Dominggo a di panagungar daytoy
panangsursurot iti dana ti balangkoy

daytay sandi ti mababain a bagas
kasukat ti regget iti ima a rapas

agbirok iti panangilaem iti pangmalem
agidiaya iti pangrabii a barengbareng.Easter Sunday
Marikina

Ti Sabado a Nangisit

Imutektekam ti Sabado a nangisit,
ti Sabado dagiti nangisit:

nangisit a gagem nga agtimbukel,
agbalin a sangatukel nga innapuy,

niluto iti apuy ti daripespes
ni mannalon iti bengkag

a kukua ti baknang a taga-ili
wenno dagiti mangmangkik

kadagiti ladrilio a balay
a sadiay a ti sariugma

ken napauluan iti kinapimpiman
idi man panawen dagiti Kastila

aginggana ita a panawen
dagiti nangisit nga am-amangaw.

Agpanes dagiti daras.
Agkawilida nga agapon

dagiti ittip a maikiraod
a kasingin ti saraaw

wenno dagiti agkonkonsierto a bisin
wenno tay panaas ti boksit

a mailiw iti napino nga asin,
daytay aggapu iti sabangan

dagiti narnek, isuda
nga agidulin iti asi

iti natulbekan a karatay,
aguyaoy piman iti imatang

santo agideklara
iti panagpakamatay:

ilaok ti natulbekan a karatay
ti darepdepna kadagiti aglalaaw

a beggang ti aron
ket agbirri ti tanem

dagiti makan iti agmatuon.
Aguray ti nangisit a Sabado

iti panagungar dagiti naitabon
a lamlamiong, patiray-ok

dagiti berso ti panagum-uma,
panagbubussog a pannakaltot

a panagangtab dagiti kassaba
ti mabisbisinan nga agsapa.


Aldaw ti Sabado a Nangisit
Marikina

An Exile Returns for the Good Friday Spectacle

An exile returns
for the Good Friday
spectacle:

blod and gore
the flagellants'
vow to become pure
like the wound
becoming sore
on their backs,
spike against
the fresh cut
blade shining
in the tropical sun
against flesh
that has memorized hunger
since the beginning
of time
in these islands
of sin and regret
of revolutions
and repeated resurrections
from the dead.

This is the nation
where the exile lives now,
temporarily, to remind
himself of perennial pains
the 110 Freeway in LA
has masked with speed
and the rush to work
with the urgency of penance
to memorize
the edges of returns
like this one
that he takes for a summer
of watching this rite
of renewing faith
by not believing
in the promises of palaces
and the politicos
who live in them
as if they are born
to these places
that deny us of grace.

The blood, red and glinting
in the noonday light
in the murderous heat,
drips to fill
an exile's memory
he keeps in his pocket.

He prays no thieves
will come and snatch this scene,
the irredeemable sinners
from the the first words
of storm seasons
announcing cleansing,
only cleansing
like this Good Friday's
play of possibilities.

The alter christus in the middle
breathes his last
and he is brought down
from his wooden cricifix,
stands up to nurse
the nails with antibiotics,
the gauze as clean as his consciences,
the anaesthetic going to waste.Good Friday
Marikina

No Di Dumteng Dagiti Musa

1.
No di dumteng dagiti musa
agikur-itka latta
kadagiti ladingit.

Uray ania.

Kas iti mabuya iti telebision
maipapan iti mulmulluong
a nagkuna a nakitana
ti nakakita iti birhen nga
engkantada
a dina ammo
ti gidiat ti milagro
ken ti malmalanga.

Kas iti panaguyek iti dara
ti naidalit iti idda:
agpakaasi piman iti panaglaing
kadagiti anghel a babaonen
dagiti langit ngem ania ngarud,
agsarut dagiti ikamen
agsarut dagiti pungan
agsarut dagiti bendision
ti agpadpadara nga agmatuon
iti man ili a pinanawan
wenno iti lugar a sangpetan
ta kaskasdi dagiti salamangka
a tagikukuaen ti gasat
a nagballiudong.

Biernes santo
ita dagiti
panes a di agikari
iti sabet.

2.
No dumteng tikag
dagiti daniw,
sanguen ti Biernes Santo
ket biroken sadiay
dagiti bagbagutot
wenno dagiti barsanga
a pangarkos
iti tanem ti natay
a Dios.

3.
Kadagitoy a pabuya
a biroken ti daniw
a daton ti bagiw,
daytay sala dagiti baraniw
a mailaok iti lauya
ti uleg a kakinnawil
dagiti taraon ken sabawil.

4.
Di aggaraw dagiti bulong
ita nga aldaw,
mababainda piman
kadagiti musa a di mangaldaw.

5.
Ditoy nga alawen dagiti daniw
no kasta nga agbaybay-a
dagiti kassangpet a rikna,
dimtengda manipud
kadagiti panagalla-alla
kadagiti daniw a birngas
ti panagmaymaysa.Biernes Santo
Marikina

Tirtiris

Quos deus vult perdere, prius dementat.
Euripides


Pudno a pukawen
dagiti dios ti dadaulo
iti gulo ken gubat,
aramidenda a makisao
iti al-alia dagiti panagbugsot
dagiti bigat
a mangbiag koma iti maysa
nga aldaw santo manen
maysa iti kinaagnanayon
dagiti malmalanga
idiay Baghdad
wenno dagiti amin nga ili
a sadiay a partuatenda ti kinapimpiman
dagiti liday dagiti balo
wenno dagiti ul-ulila
wenno dagiti soldado
a pauttogen dagiti timbatimba
a dara dagiti di nagbasol
ken dagiti sibabasol,
agtibnok a maidaton
iti altar ti awanan rupa a kabusor
wenno agdadata a kinasaor
kas idi punganay
kas iti pakasaritaan
dagiti amin a kolonisador
aminda ket makidaya
saan nga imbitado iti punsion
wenno iti panaglak-am
kadagiti bendision ti ugaw
a nakabonete iti puraw.

Iti kasta perdienda
dagiti bileg
kadagiti ganggannaet a sao
nga isawang ti dadaulo
manipud kadagiti wingiwing
wenno pasugnod
dagiti daradara a bigat
iti pagbabakalan
dagiti abuyot ti ranggas,
isuda a mangkamkamat
iti kaing-ingas ti pudno
iti ngudo ti paltog
iti derrep ti gatilio
iti rugso ti bomba
ken panagalimpatok dagiti balligi
nga agtunda iti kaasi
para kadagiti ili a punasen
dagiti kanalbuong, aramidenda
a kas tapok a mailaok
iti tambutambong.

Kasao piman ti dadaulo
ti anniniwanna
sana kamatkamaten iti agsapa
no agatiddog daytoy santo
agpukaw iti agmatuon,
aglemmeng kadagiti anito
dagiti bala, dinamita,
wenno amin a klase
ti kapipigsaan nga armas
a mangisagsagut ken patay
iti man Kabul wenno
iti amin a sulinek ti ibit
kas iti kuadrado nga ulimek
kadagiti mosque a paturogen
dagiti natellay nga arapaap
dagiti palasio idi un-unana
wenno dagiti dana
nga antigo a saksi dagiti sirib
nga itan ket maibaratilio
abalbalayen dagiti mannanao,
dagiti mamati iti demokrasia
ti dangadang
nga idasarda kas taraon iti bigat
idiay Lebanon
idiay Tel Aviv
idiay Palestino
uray pay idiay Manila
uray iti amin a siudad
a panggepda a pagbalinen a riro
wenno burburtia
wenno maysa laengen a lagip
a pukawento dagiti panawen
iti amin a sulinek ti lubong
kas iti kubakob ti Iraq
nga inagawandan itan
ti ragragsak.

Miraen ti agballa a dadaulo
ti naraniag nga aldaw:
agingles nga agfranses
ania pay, amin a pagsasao
dagiti amin a natuturay
isuda a manginaw iti kappia
kadagiti tultulang dagiti maidasay
kadagiti tagainep dagiti pimmusay
ken adu pay a panggep a makeltay.Torrance, CA