Darepdep iti Sabong a Palusi

Ket bumaringkuas ti mannaniw iti di pay nakariing nga alas-tres tapno ikur-itna ti maipapan iti daniw ti palusi a sabong tapno iti panagikur-it ket mataginayon ti sao, nga iti isip, sadiay laeng a maimtuod.


Agawem daytoy iti mamarparbangon a tagainep.

Ta ita ita daytoy nga agmurmuray a bigat
Ket daytoy a balikas manipud kadagiti naruay
A pampanunoten: palusi, ti sabong a puraw
Nga immuna a naranaan iti istoria ti inabraw.

No kasano daytoy nga immapay iti panunot
Ket di matunton dagiti rugi ti silaba
Dagiti adu a buttuon, iti man panagbirbirok
Iti kaipapanan wenno iti pannakabirok

Iti kaikarian. Tawen kas kadagiti makaltaangan
A rabii ti panagbirbirok iti sabong a puraw
Ket segun iti tagainep ita, daytoy a sabong,
Sangadosena a naimula iti sisesegga a bengkag

Ti nagannak ti gayyem ket iti turod ti mannalon,
Sadiay nga agsampaga, kas iti kayanga,
Wenno ti nabanglo a kampupot.

Kasariping ti palusi ti tao, kas ti daga
A nakaitukitan. Ditoy ti rugi ti amin
Maipapan kadagiti posible, uray
Iti bigat a mariing ti rikna a manglagda
Iti agellay a pasdek ti binangon a derrep.

Segun iti darepdep, iti kampay-idi
Dagiti mabalin nga isayangkat,
Agtitimpuyog dagiti apostol ti palusi
Kas ti disipulo ti amin a banglo

Dagiti mairanud iti seremonia ti angot,
Kas iti pintas kas iti salamangka
Ti palusi a sabong, ket iti ritual
Ti surnad ket iti tutok ti bantay daytoy

A maaramid ti inauna a libot.
Sabong kas iti sabong, daytoy a palusi
Ti napukaw idi a taraon!

Waipahu, HI
Noviembre 23, 2011

No comments: