Aldaw Dagiti Daradara a Rehas

Paspasam a basaen ti baro a damag:
uppat a ribo nga exilo ti nakabalud
iti rekkang dagiti ganggannaet
nga arapaap iti Katengngaan a Daya
dagiti langis ken linglingay ti yaadayo
iti Asia dagiti rinabii a panangpaspasablog
iti idda ken pungan ken ules
iti Australia dagiti tsunami ken bulkan
iti puso nga agkarkari a di manglipat
iti laksid dagiti mangliwengliweng
nga espasio ti ipapanaw ken panagsubli
iti Norte Amerika dagiti doliar
a kunam la no tawingem iti bubon
dagiti sanaang ken saning-i
iti agpatnang a panagkatangkatang
iti Europa dagiti sabali pay a kinadaksanggasat
kas iti panangilako iti panagkinnikinni
kas iti panangibarday iti laing a mangar-artiok
kadagiti mabartek a panaguttog dagiti sardam
iti nasantuan a dana iti Roma
iti di nasantuan a dana iti Berlin
iti sairo a pasilio ti Paris
a sadiay a mapartuat ti limlimo a ditay
kaan-ano, datayo a di manglanglangan iti kararag
gapu ta adayotayo kadagiti templo ti kaasi
dagiti rebulto kas kadagiti istampita
ken anting-anting ti pammati
dagiti pimmanaw kas kadagiti mabati.

Malagipmo ti nainggasatan nga aldaw
dagiti daradara a barut
iti Mendiola ken iti nabuyok
a kanal iti rangtay-Chino Roces
ket kunaem: saantay a makasursuro
nga agkunail nga agkaradap nga aganangsab
datayo nga annak dagiti annak ti sal-it
a tedtedda dagiti agkalamri a bayakabak
no kasta nga aglammin dagiti utek
kas iti panaglanglangan ti nabiag a ladingit
iti pakasaritaan a di makapudpudno
daytay pakasaritaan dagiti sabsabong
a para kadagiti minatay tayo, idi ken ita:
iti Changi, iti Changi, iti Changi
iti Singapore ken sabsabali pay
nga ili ti pannakairurumen.


Kas kadagiti karsel a primera klase
iti ganggannaet a pagbirbirokan
iti anges a mangyaw-awan,
antigo a silpo-ti-riro dagitoy,
duogan a silpo-ti-riro dagiti allilaw
ti managkabaw itan a pagilian
dagiti sibabalud a kadaraan.

Adda ili kadagiti ulila a saning-i
nga inawen ken ipasngay
dagiti rehas. Uppat a ribo, kunam,
kabsat, kailian, manong, tatang,
nanang, ading, maestra, nars, duktor:
uppat a ribo nga aganikki ken agbilbilangtay pay!
uppat a ribo dagiti darepdep
a makiginnasanggasat
uppat a ribo a pannakikasanggasat
iti sabali a kananakem,
miliamilia nga agpang
a yaadayo iti ili
nga awanan nakem!

Agdara ti pusom a manggudas
kadagiti letra iti kabaruanan a damag.
Malungsot dagiti lua kadagiti kuadrado
a kinadaksanggasat.
Uppat a ribo a balud
iti uppat a ribo a rehas
ti daradara itan nga arapaap.

Tapno leppasem a lemmesen ti rikna,
tilmonem ti saem iti karabukob a mail-ila.

A. S. Agcaoili
Carson, CA
Dis 1, 2005

No comments: