Alas Kuatro-Translation

ALAS KUATRO

Ti Kansion ni Aguinaldo

 

(Inyulog ni Aurelio Solver Agcaoili manipud iti libretto ken musika ni Elaine M. Hazzard, “Aguinaldo”. )

 

DEL PILAR

 

Alas kuatro, agbannawagen

Maysa laengen nga oras ti ridep.

No agtagainepak, agtugtugawto pay laeng,

Mangsirsirmatat’ para kaniak.

Iti pul-oy, dama de noche,

Ti banglom ti kadkaduak.

Diak mabannog.

Bagik idatonko kenkuana

Saluadakto isuna

A mangwayawaya kenkuana.

 

Iti kada kalman

Masakbayan pumanaw

Ngem ti dismaya

Agpukaw kada bannawag.

 

 

AGUINALDO

 

Umay ti bigat;

Bambantay umaw-awag

Iti sipnget rabii

Agpukawak, mabutengak bannawag

 

Ania ti lalaki  a mangitunda

Peggad iti buyotna?

Maysa nga ili umaw-awag

Daytoy pannakapukaw batibat.

 

Amin a gakat

Para iti sabali

Ikkan idat’ namnama

A mawayawayaandanto

 

Mangidiayat’ tured

Daton a kired

Ta mapilit’ gasat

Ili a nawaya.

 

Iti kada kalman

Masakbayan pumanaw

Ngem ti dismaya

Agpukaw kada bannawag.

 

DOLORES

 

Gregorio

Agkintayegak tagainep

Tuwato a nalabbasit pingping immagek

Ay-ayatennak pay, ammok

Ket ti dalagudog

Ti kabaliom a puraw, maingel

Awan nakalugan

Buya a mangriribuk kaniak

Nakakitaakon

Senias manipud kenka

 

Ipatulodko’t namnama

Pusok para kenka, kararag

Ayat, agan-annadka

Kas iti kinatured

Ket iti sibayko

Agsublika kaniak.

 

Iti kada kalman

Masakbayan pumanaw

Ngem ti dismaya

Agpukaw kada bannawag.

 

 

ALAS KUATRO

Awit ni Aguinaldo

 

(Salin ni Aurelio Solver Agcaoili mula sa libretto at musika ni Elaine M. Hazzard, “Aguinaldo”).

 

Alas kuatro, bubuka na ang araw

Isang oras na lang ang idlip.

Nanaginip ako, nakaupo pa rin siya,

Nag-iisip para sa akin.

Sa simoy, dama de noche,

Ang bango mo ang kasama,

Di ako mahahapo.

Sarili’y alay sa kanya

Iingatan ko siya

Bibigyan ng laya.

 

Sa bawat kahapon

Yayao ang bukas

Ngunit ang balisa

Maglalaho sa umaga.

 

 

AGUINALDO

 

Darating ang bukas;

Kabundukan, ako’y tinatawag

Sa dilim ng gabi

Maglalaho ako, takot sa liwayway.

 

Anong lalaking sa panganib

Ihahatid ang tauhan

Isang bayan tumatawag

Itong pagkawala ng batibat.

 

Lahat ng layon

Para sa iba

Bigyan ng pag-asang

Magiging malaya.

 

Mag-aalay ng tapang

Alay na giting

Mapipili ang palad

Bayang malaya.

 

Sa bawat kahapon

Yayao ang bukas

Ngunit ang balisa

Maglalaho sa umaga.

 

DOLORES

 

Gregorio

Takot ako sa panaginip

Tutubing kaypula humalik sa pisngi

Iniibig mo pa rin ako, alam ko

Ang yabag ng kabayong puti, magiting

Walang sakay

Larawang gumugulo sa akin

Nakalirip na ako

Senias mula sa iyo sa malayo.

 

Ipapadala ko ang pag-asa

Puso kong para sa iyo, dasal

Irog, mag-iingat ka

Tulad ng tapang

Sa aking tabi

Ika’y magbabalik.

 

Sa bawat kahapon

Yayao ang bukas

Ngunit ang balisa

Maglalaho sa umaga.

 

Honolulu, Hawai’i

Noviembre 14, 2008


The following is the original English text from the play, "Aguinaldo: Mark Twain in Purgatory" by Elaine M. Hazzard:


Act II.

DEL PILAR

 

(Sings)

Four o’clock, it’s almost daybreak,

One more hour have I to sleep.

And when I dream, he’ll still be sitting there,

Planning what’s ahead for me.

In the air, dama de noche,

Your fragrant blooms, my company.

I won’t be tired.

I’ll be there for him

And I’ll protect the man

Who’ll set her free.

 

With ev’ry yesterday

The future slips further away

Yet the feeling of dismay

Disappears at ev’ry break of day.

 

(SPECIAL LIGHT on AGUINALDO in hi camp)

 

AGUINALDO

 

(Sings)

Tomorrow come;

The mountains calling me

The shade of night

I slip away, I fear this dawn

 

What is a man who leads his man

Where there is danger?

A nation calls,

This loss for me must be a dream.

 

What I do

I do for others

To give them hope,

That they’ll be free,

 

To offer courage

And gift of valor

That we decide our fate

 Our nation free.

 

With ev’ry yesterday

The future slips further away

 Yet the feeling of dismay

Disappears at ev’ry break of day.

 

(SPECIAL LIGHT on DOLORES HOSES at her home)

 

DOLORES

 

(Sings)

Gregorio

A dream has given me chill

A blood-red dragonfly, it brushed my cheek

I know you love me still

Then came stamping

Your fine white horse, the noble steed

Without a rider

A sight that troubles me indeed

I think I’ve seen

A sign from you so far away

 

I send my hope,

I send my heart for you; I pray

Love, be as careful

As you are brave

And by my side again

Return to me.

 

With ev’ry yesterday

The future slips further away

Yet the feeling of dismay

Disappears at ev’ry break of day.   


Honolulu, HI

Nov. 14/08


  

 

 

No comments: