URRIAW KONTRA ESTAFADOR

Kenka a Perlas ti Daya: Sipud pay panawen dagiti pagapuan
Sika a nangisingay kadagitoy nga anek-ek, ibagam kadakami
Ti pudos ti urriaw. Aganikami met kalpasan ti gawat
Tapno kadagiti kumpay ken rakem ket idulin ti ritot' aliwaksay.

Kettatem itan ti esklabon tapno iti uni ti gimbal ket sadiay
Ti sala ti kaniaw a dakami a dumadangadang ti agsala.
Mairikus ti buyuboy, kas idi un-unana, ket iti kada lidok
Ket ti mabunniagan a wayawaya nga ita ket matagikua.

Ita ti rugi ti marcha, maysa a bassit nga addang agbalin
A riwriw, kas kadagit sangalaksa a bituen a mangdanggay
Kadagiti amin a pungtot. Saan ta saanen nga itulok ti kastoy
A kapay-an ti ili tapno ti anag ni ayat ket kukua laeng ti babai.

Agmarchakami tapno iti kada addang ket ti ir-iroken,
Adda ditoy iti narativo ti panagkuranges, kadagiti ubbing
Iti lansangan ti maudi a babawi. Sadiay, iti parke ti nakaidasayan
Ti namnamami, sadiay a pagungaren ti pinasagda a kari.

Hon, HI/
25 ti Agusto 2013

No comments: