NAKATUKNOT' ATANG

IDIOMA ILOKANA. (101) 

[Idatonko ken Pablo Gomez, kaanakan iti Invercargill, NZ, gapu ta impalagipna a masabsabattayo gayam dagitoy a nakatukno iti atang iti aginaldaw a nakakaasi a panagbiagtayo iti ili.]

Nakatukno iti nabangles nga atang 1. maipapan iti maysa a tao a napukawna ti nakemna gapu ta nakadalapus 2. maipapan iti tao nga awanan iti pudno a direksion, orientasion, wenno ammo kadagiti banag a rumbeng koma nga ammo ken ammuenna gapu ta inyaw-awan dagiti dakes nga espiritu 3. maipapan iti tao nga awanan simbeng ti panunot 4. maipapan kadagiti bulanbulanen a sintusinto nga awanan justo a panagpampanunot 5. kej 'Dimo patpatien dayta a duogan a senador ta nakatuknot' atang. Sipud pay idi panawen ti Linteg Militar, kastanan a mananggundaway.'

Sors: A Solver Agcaoili, Idioma Ilokana.

No comments: