No Di Dumteng Dagiti Musa

1.
No di dumteng dagiti musa
agikur-itka latta
kadagiti ladingit.

Uray ania.

Kas iti mabuya iti telebision
maipapan iti mulmulluong
a nagkuna a nakitana
ti nakakita iti birhen nga
engkantada
a dina ammo
ti gidiat ti milagro
ken ti malmalanga.

Kas iti panaguyek iti dara
ti naidalit iti idda:
agpakaasi piman iti panaglaing
kadagiti anghel a babaonen
dagiti langit ngem ania ngarud,
agsarut dagiti ikamen
agsarut dagiti pungan
agsarut dagiti bendision
ti agpadpadara nga agmatuon
iti man ili a pinanawan
wenno iti lugar a sangpetan
ta kaskasdi dagiti salamangka
a tagikukuaen ti gasat
a nagballiudong.

Biernes santo
ita dagiti
panes a di agikari
iti sabet.

2.
No dumteng tikag
dagiti daniw,
sanguen ti Biernes Santo
ket biroken sadiay
dagiti bagbagutot
wenno dagiti barsanga
a pangarkos
iti tanem ti natay
a Dios.

3.
Kadagitoy a pabuya
a biroken ti daniw
a daton ti bagiw,
daytay sala dagiti baraniw
a mailaok iti lauya
ti uleg a kakinnawil
dagiti taraon ken sabawil.

4.
Di aggaraw dagiti bulong
ita nga aldaw,
mababainda piman
kadagiti musa a di mangaldaw.

5.
Ditoy nga alawen dagiti daniw
no kasta nga agbaybay-a
dagiti kassangpet a rikna,
dimtengda manipud
kadagiti panagalla-alla
kadagiti daniw a birngas
ti panagmaymaysa.Biernes Santo
Marikina

No comments: