Acido, Acido

(Daton ken Jeffrey Acido, iti panagturposna, May 12, 2007, Universidad ti Hawai`i. Ni Jeffrey ti maysa kadagiti sumingsingising nga adalanmi iti programa; tinurposna ti batsilier ti relihion. Iti sumuno a panagseserrek ken mapan idiay California, USA tapno agmaster met laeng iti relihion iti maysa a pagadalan idiay Berkeley. )

Mapanka kadagiti lukong ti isip
Kadagiti tanap ni dungngo
Kadagiti pantok ti panagsariwawek
Ti puso a di makaidna, agbirbirok
Iti ayat iti henesis dagiti ibit
Iti apokalipsis dagiti saibbek
Ta ditoy, iti kanito dagiti balligi
Ditoyda nga agpalagip.
Anian ta ti isubo a maregmeg
Ken basbas kadagiti amin a panawen
Imortal iti barukong ket sadiay
Nga agruting ti makaisalakan a saem.
Pagturposentay ti panagallaalla ti mata
Kas iti panagtalawataw dagiti daniw
Ta agbirok kadagiti linabag
Dagiti aldaw a mangaskasaba.
Itukittay dagiti balikas kadagiti bengkag
Iti adal a di mamingga, di maungpot
Panagal-allaw iti asido nga ammo
A di met saan kas iti sadiwa nga angin
A mangyepyep iti malmalday a tagainep
Agbirbirok iti sungani ti sennaay,
Ti eukaristia ti panagkawili iti Hawai`i.
Mamatikami: agsublikanto kadagiti isemmi
Ken iti mailiw a kararag iti bendisionmi.

A Solver Agcaoili/UH Manoa, 5-13-07

No comments: