Sammukol ti Puso ti Kamalala


Sammukol ti puso ti kamalala
kaarngi daytoy ti daniw
a gumawgawawa iti apros ti piman

panagbirbirok iti panagagawa
iti maamitan nga ayat
a kadagiti agsipnget

ket kas saltek nga agiriag
uray no ti aklo ket ipayapay
tapno kadagiti pantok

panaginnala dagiti balikas
panagsinggalot dagiti kinatao
ket ti mamarpardaya a patutsada

dagiti agkamalala met a bassisaw
nga iti karatay, ditoy nga ipakni
tapno ti buyok ti aramid

ket akuen ti dumrigi a pari
idinto ta dagiti met mannurat
a kadagiti pader agikur-it

iti kawaw nga utek
ket ti baladia ti agdurek.
Sammukol ti rikna ti kamalala

tapno ti dur-as ken lung-aw
ket kadagiti linabag, sadiay,
sadiay nga agindeg, saanton

a kas pimpiman a pumanaw
kalpasan ti panaginnala dagiti rikna
pananggulib kas iti panangimameg

kadagiti agbalin a pangngarig
ti di maarikap a gagara
dagiti sao mailemmeng laeng

ti ay-ayam kadagiti isip
tapno iti nagan ti pangkis
ket ti agdadata a balangkantis.

Sammukol ti puso ti kamalala:
isuna nga iti nagan ti takneng
ket ti maaros nga edad ti agpalpalama

iti asi kas iti pannakaawat
tapno ti abakada ni ayat
ket iti lansad ti bubon ni arayat

sadiayto nga agresidente, mabayag.


A Solver Agcaoili
Manoa/Dis 10, 2009

No comments: