TrentaMaysamaysan a maitabon dagiti 30 nga agiwarwarnak a natay iti Maguindanao. Manipud kadagiti damdamag, Dis. 4, 2009


Daytoy ti bilang ti maaramid
a matansa: panagdawat iti gundaway
nga agisem tapno ti mannurat
maikur-itna ti wayawaya.

Ngem iti Ampatuan,
tuok dagitoy,
kas iti panangkali
iti abut a ditoy
nga idulin ti paragrafo
ti panagpauyo.

Anansata iti inaldaw-
aldaw a panagkalio
dagiti tutubbogan ti lua
ket ti panagsebba met
dagiti aglammin a katawa.

Awanen kadagitoy a sulsulinek
dagiti nawada a langit
a ditoy ket ti panagapit
iti kari a kadagiti higante
a parparipirip dagitoy ket babassit-usit.

Panakpak ti rifle ketdi
ti sungbat kadagiti sainnek
ket iti gibus ti pakauna
ket maudi nga ibit
ket ti panangaradas
kakaisuna a ladingit:
awanen ditoy Maguindanao
ti kaibatogan ti kaes-eskan
uray kadagiti tanem
a kadagiti nabungsot a lasag
isaruana itan.

Agsansanuong
ti sentido kadagitoy a buya:
ti ama iti anak ket ti pammakada
ti anak nga iti ama ket ti tabugga
ti ina nga iti imet-imet a biag
ket ti arakup ti daga
nga iti maysa laeng nga arbis
ket ti panagrupsa:
ti bagi kas iti tagainep iti kappia
ngem anansata trentakami
dakami a ginudas dagiti partidor
kadagiti balikas a makaagas
a kadagiti sugat mangted iti piglat
tapno saanton a sumuko iti ngudo
ti paltog, saanton nga agkumbawa
iti babantot ti paspasablog.

Ditoy nga ilimi ket mapan amin:
ti dusa kas iti nasarangsang
nga angin nga iti karuruotan
ket ti pammadso a mailemmeng.

Tallupulokami amin
a sumuko ken Apo Daga
tapno iti pakasaritaan ti ili
ket ti agungarto koma a kasaba.

Itan ket ti pammunpon
kadagiti amin a pamutbuteng
tapno iti puso ket ditoy nga arikapen
ti agrutruting a baro a pakinakem.


A Solver Agcaoili
Manoa/HI Dis 4, 2009

No comments: