Parparmata

Yeah everybody wear da mask but how long will it last. From, "The Mask"


Agpapada amin dagitoy iti alintatao:
ti panaggangganat, kas pagarigan
dagiti rikna nga iti punganay dagiti babawi
ket ti narasi a katkatawa a para iti angin
sa kadagiti bulong iti pantok ti Bantay Bimmaboy
nga iti kapanagan dagiti sao a para kenka
ket ti sabangan dagiti maul-ulila a lailo
dagiti mamanso nga ima
tapno, kadagiti manglimlimo a puso
ket dagiti dalan nga agtunda iti walang
ayat nga awanan kaasi, kas iti waneswes
ti allawig nga agnagan iti rungsot
tapno kadagiti agpakpakada a lawag
iti makiin-innagaw a sipnget ket sika.

Daytoy ti akemmo kadagiti segundo
nga ikutmo ti apagapaman nga alinuno
ti rugso: sika ti puseg dagiti mababain
a kinatao tapno iti kagay ti sipnget
ket ti lamolamo a bagi a mangtagtagiiliw
kadagiti makusen a lino, pungan, urok
panagkamata dagiti perreng gapu ta sika.

Kastada: dagiti immadayo kadagiti asideg
a pangapatan ti panagdistierro
kadagiti amin a kinukusit a lagip
ti pannakipagili. Ditoy ti pammateg
a di agruting, kas iti kalgaw
a di agar-araraw iti arbis, arimukamok,
tudo, layus, bagio, ginggined:
aminen a mamagkintayeg iti bangkayen
a namnama tapno agsubli a di umaddang
iti lugar a pinanawan, din ipirpirit
saanen a bunga dagiti parparmata.

Hon, HI

No comments: