Sarsarming

Saan a sumrek ti maysa a tao kadagiti sarsarming, "Ti Daniw ti Mannaniw," Jean Cocteau


Agiballatek sarsarming kadagiti imahe
ti lawag nga iti rabaw ti soltero a lubong

ket ti daniw a maimansayag, aguray
kadagiti umras, ti uppat a pulo nga aldaw

a kararag simmina a gasat. Makapurar
ti nataengan nga init iti barukong

ti agkabannuag nga aldaw.
Iti kada apros ti biudo a lamiis

iti sellang ti rabii, sadiay ti agbiag
a ragsak, mangrugi kadagiti amin

a rugi ti panagbirok iti paniolito
tapno iti igid ti mata ket ti tumbog

a lua dagiti amin a parparato.
Appupuen kadagiti mawaw a dakulap

im-imahe dagiti sarsarming.
Iti panangibalud kadagiti ladawan

ket ti masansan a panaginsasaan
tapno maammuan ungto ti kapay-an

dagiti napusaksak a sabsabong
nga iti panagruruting ket agiyatang

ayamuom a naarkosan iti malaylay
a nagtagiruting a biag a masayang.

Anian a pannakaabbukay ti rikna
ti sagut ti busel nga iti agnanayon

ket ti pammateg nga agkukutel
no kasta a ti baro a sarming

ket ti agmaya nga ayat a ditoy
nga iti agnanayon agpasindayag.


Hon, HI

No comments: