Kansion iti Kellep

Daytoy ti murdong dagiti amin a sarita
ni ayat. Ti bulan iti saklot ti aldaw.

Ti init iti saklot ti rabii iti saragisag
nga abungot ti sipnget
nga iti panaginnala ti angin
ken ti pantok ti turod
ket ti mainaw a tagainep.

Sika daytoy, iti adayo a linabag
a kadagiti apros ket ti leddaang
a manasanak.

Ket siak, mabatiak kadagiti kari
ti kalman nga iti kalsara dagiti ariangga
ti agproprotesta nga ili ket ti duayya
dagiti manglanglangan.

Agtakkub ti langit ket daga:
agalimpatok ti rikna plato ken ti ganggang
ket iti lukong dagitoy ket ti mabalabala
a pakasaritaan. Maabel ti sinulid
dagiti saning-i nga iti paniolito
ti mangrangranggas ket ti bandera
ti marangranggasan nga ili.

No comments: