Casamiento (Ilokano version)

Casamiento

(Ken Lydia ken Max, iti kasamientoda iti nagan ni ayat)

Apagisu a gatad ti panaguray, daytoy nga ayat.

Siglosiglo a panagbirbriok iti maysa ken maysa
Tapno ipateg no ania ti ayat
Iti nagbaetan ti leddaang ken leddaang
Ken sabali pay.

Ngem ita, dagiti pakasaritaan
Ibugasanda ti no ania
Ti ukarkaran ti balikas,
Isu met laeng a rinugianyon
Nga inaramat tapno nagananyo
Ti ray-aw nga inkayon
Nasarakan.

Ti panaglangan ti maysa ken maysa
A mangsagsagid iti kaadda
Ti maysa ken maysa
Ket ita, addakayo, agayan-ayat,
Maysa ti ipatpateg, ken kasta met
Ti sabali!

Dimtengen ti aldaw,
Ket ita daytoy.
Ita nga oras ti rugi ti Agnanayon
Ket tagikukuayo ti Panawen,
Maysa ken maysa ti kayatmi,
Daytoy a panangidaton
Iti bagi
Ken espiritu, ken kararua
Daytoy a sagut nga Amin-nagan
Ken awanan-nagan
Kas iti rabii nga agpasngay
Tapno umay ti parbangon,
Sa ti rabii maminsan pay.
Iti parbangon
Di makaidna.
Panaginana.
Pannakaila.
Pannakarnek.
Panagbirbirok.
Pannakabirok.
Amin dagitoy iti naganyon ita,
Dua a tao a tinanikalaan
Dagiti espasio a di agpatingga.

Marikina
July 4, 2011

No comments: