Panagbakasion iti Panagdaniw

Ti biag ken maysa a daniw.

Wenno maysa a daniw ti biag.Ngem agbakasion met dagiti rikna

kas iti panagbakasion dagiti sanaang

iti adayo a nakaisadsadan

iti adu a sagpaminsan

iti sagpaminsan nga adu

a pannakaallukoy dagiti dagensen

tapno buyaen dagiti tumrem a lua

dagiti bilangen a bigat ken aldaw

dagiti kurusan a petsa kadagiti bulan

iti pingping ti langit a nakadusngi

iti saklot dagiti sagsaggaysaen a sabangan

a pangitabonan kadagiti ila

a di makaidna.

Nadagsen dagiti aginaldaw a daniw:

kuriro a mangikulbo kadagiti agnannana

a saem manipud iti sugat ti ipapanaw

a saem manipud iti araraw ti panagsubli

iti man Ilokos a nagubingan dagiti rugso

iti man Manila a nagtaengan dagiti derrep

iti man siudad dagiti panaggangganat

a panagkamatkamat kadagiti marabian

nga alimpatok dagiti bimmullalayaw a rikna.Panawan ti mannaniw dagiti oras

ken kanito ti naglabas. Iti masakbayan,

sadiay nga agpatubo kadagiti subual.

Iti agdama, sugutanna dagiti ay-ayat

a nanglaylay, nanglipat, limmamiis.

Aronanna ti puso a manglaglagip

iti beggang dagiti pimmungdol a balikas,

mannubbot kas kadagiti allon iti Waikiki iti agpatnag

mangikanawa kas kadagiti pul-oy iti Waipahu iti agmalem

mangiwanwan kas iti templo kadagiti anito iti Audubon

iti isu amin a panawen.Manglangan met ni mannaniw,

agsardeng iti inaldaw a panagdaniw.

Agbakasion met ngamin dagiti rikna,

agpalaing tapno makasursuro nga agkatawa.

Aurelio S. Agcaoili

Waimea, HI

En 29/05

No comments: