Zander, Ti Maingel

Zander, Ti Maingel

(Ken Zander Evangelista, iti itatao)

Maingelka a naitao iti tagainep, barok
Anak dagiti agregget a rikna ti amam
Ti inam ken dagiti aminen a pasamak
Iti biag man wenno iti pagbabakalan

Iti ibit kas iti paggaak ken panagayat.
Sika ti lag-an kadagiti dagensen
Ti payak kadagiti babantot
Iti agsapa dagiti maladaw a gasat.

Iti isemmo nga isubli ti pammakawan
Kas iti salakan ti kada sakmol
Iti gemgem dagiti agmalmalanga a bigat.
Inkanto agtalawataw iti sabali nga ili

Kas kadatao nga agbilbilang
Iti bulong ti kalendario tapno iti oras
A madanonan ket agsubli iti naggapuan
Iti daga dagiti kadkadua a pinanawan.

A ngem ta itedmi kenka ita ti basbas:
Sika ti tarumpingay, sika ti daton
Sika ti pakadagupan dagiti amin
A sagut iti inaldaw-aldaw a panagapon.

A Solver Agcaoili
Hon, HI, Feb. 2008

No comments: