Mortal/Immortal

A man is here today. And tomorrow, he is gone. And when he is taken out of sight, he is quickly out of mind. Thomas à Kempis 


agiyula ti dadapilan ti mannaniw
iti bennal, sapal, tagainep ti kalti

wenno pulitipot, tagapulot koma
iti tammudo a mangkiki iti raramanan

ngem sugpet ti rummuar 
iti ayusan a mapan iti sinublan: 

dua a mannurat ti puli
nagsaganad a nagsubli

iti naggapuan, iti tapok kas iti angin
ti sapri iti nalagalaga a diding

agingga nga iti laengen lagip
ti pakakitaan iti nagapuanan

saan nga umdas ti daniw
wenno ti panangpatpatiray-ok

kadagiti mangrabrabii
iti kastoy a pasamak

a, ngem ania ngarud ti kalak-aman
dagiti balikas no di ti panangited

iti kararag, pananguros a kas ipabalon
iti sabali manen a panagdaliasat

a naratibo ti sumuno a panagsisinnarak
kadagiti maintar-intar nga unas

maisubo iti dadapilan ti mannaniw
a kabulon ti kararag: immortal koma

dagiti amin a pumusay
isuda nga agputot iti segga

ti mail-ila nga ayat
iti dadapilan kas iti basi

ken ti mayatang a tedted ti arak
sangaprasko a yar-arit

iti ibit dagiti agar-arikap
iti maulila a ragragsak

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Oct 13-08
 

No comments: