Sarmay


Agsarmaytayo kalpasan ti bagio
allawig nepnep delubio. Panangpasubli
daytoy iti rusing kadagiti kayo
a binual ti agpulpuligos nga alinuno.

Ken kararag met daytoy
para iti bukod a bagi a marippirippi, kas met
iti sabali a kadagiti nalpay nga abagada piman
ket ti buttuon ti naunday a rabii
iti agbasingbasing nga ili a kari a kari.

Ita ket ti di maungpot-ungpot
a saritaan, baro a damag a tulagantayo
iti ar-aradasenda a sardam ditoy adayo
kas met iti purok a pinanawan
ditoy a pagur-urayan a nakaisadsadan
dagiti gabat nga arapaap ti pakasaritaan.

Mangemkemtayo.
Mangsangi.
Manggemgem.
Manulang.

Iraman ti panagtabbaaw
kas iti panagsakuntip tapno laeng
dumteng ti bugiaw a panangpadisi
kadagiti mangmangkik iti ganggannaet
itan nga ar-araraw.

Parittuoken dagiti susuop
tapno ania man nga ared-ed ti buteng
ket iti apres nga ipasurot.

Mabual dagiti ruot kas
kadagiti amin a naitugkel,
mula man a pagapitan wenno saka
a kadagiti dayo a daga ket ti panagarimpadek
ti danapeg nga agtarindamum.

Sumrek kadagiti dunor ti ut-ot
makasusop kadagiti amin
a nariper a danum, libeg ti amin
a panagipakat iti andur pigsa nakem
tapno iti panagur-uray iti nagabay a turog
ket ti panagbaringkuas iti bungungot.

Wenno batibat.

Kas iti panagbutos iti isu
met laeng nga isu a paspasurot
dagiti amin a panagkuripaspas
gapu iti bisin, saan nga iti kaad-adaw
nga inapuy no di ket iti pabuya
ti kinaranggas, kas iti Wowowee
nga idiay ket isalda ti dayaw gasat
ti pakasaritaan iti kaulpitan a biag
nga iti bigat ken aldaw ket pammatalged
iti pannakakitintinnawar iti gatad
no mano ti abaken iti kada panagrusing
ti nataenganen nga arapaap.


A Solver Agcaoili
Manoa/Okt 29, 2009

No comments: