Anghel a Tanso Para Kenka

Ken Manang Ruperta Asuncion


Kenka, Manang Perting:

Daytoy ti anghel a tanso para kenka.

Naggapu ditoy adayo nga ili
a nakaisadsadan, nagtalanggutangan
tapno kadagiti kadilian ket ti puris
a kadagiti dapan nagrigat ketdin
a mabukual uray no dagiti balikas,
natirad kas punial
ket iti anginda itan a maitugkik
tapno kadagiti agdara a langit
ket ti makaagas a garakgak.

Nagsalata idi, umuna ket itan,
iti ipupusay, daytoyen ti maudi.

Naikur-it kadi daytoy
kadagiti lagip nga iti ili ket ibati
tapno babaen kadagiti dokumento
ti pakaasi ket ti panangaklili
kadagiti amin a pakaitibkolan
ti ibabangon iti nakaitekleban
a no maminsan ket nakaisagsagmakan
dagiti daniw, arayat, panagipateg
tapno kadagiti sariwawek nga isip
ket ti kasta, nga iti bit-ang,
ket ti panagbirbirok iti kaipapanan?

Nagsalata idi, ket dagiti arimpadek
dagiti aggurigor a dapan, isu dagitoy
ti kumpas dagiti saem
sa ti katkatawa
sa ti panangitedmo kadatao
iti evanghelio ti namnama
nga iti udina, iti panagkanta
ti tanso nga anghel
a manipud ditoy adayo
ket panglagipko kenka,
iramannak, Manang Perting,
iti kaikariam nga inana,
siak ken dagiti sabali pay a mannurat
nga iti kallautang ket ti kararua
nga iti hustisia aggangganat.


Hon, HI

No comments: