MAESTRA A MANANG/MANANG A MAESTRA

(Ken Dr. Josie Paz Clausen, iti panagretirona)

Daytoyen ti aldaw ti umuna a pakada, manangmi a maestra
Ing-ingungotenmi a pagwadan ti puli, dakami nga agsaksi ita
Ngayed daytoy a punsion, panagrarambak dagiti adu a lagip
Pannakiengkuentro iti agnanayon, pannakitinnulag iti isip.

Mano kadi nga arinunos dagiti bulan, tawen, amin a panawen
Ti maruros tapno iti panagrurusing dagiti sabong, agbalinen
A maris daytoy ti ita a masakbayan nga iti nakem bilangen,
Mano a panagraray-a, mano a panagayat ti inkam salaysayen?

Ta dakami dagiti nakautang riwriw a kaasi nga awanan nagan,
Saan a mabunniagan dagiti bannuar iti nagrupsan a kalman.
Ta ngamin, maestrami, ibatim ti pateg dagiti kaasi ti puso
Ta ngamin, maestrami, iti barukongmi nga agindeg ti rag-o.

Iti pakasaritaankami nga agtaklin, agkamang, agsurnad
Kadagiti pinanid a linabag, idiay kami a di agtukiad,
Sadiay nga agbirok kadagiti balikas a mangted agas
Pangsandi iti kawaw iti panagtaltalawataw ti imnas.

Ta kasta amin ti pakabuklan ti pannakaisadsadtayo,
Sika a maestrami, dakami, datayo amin nga immadayo
Iti wasnay ti dalan a panagbibinnulig dagiti addang
Sadiaymi met laeng a biroken anag panangiwanwan.

Sika ngamin, maestra, ti isem kadagiti aldaw a nalulem
Ti silnag ti bulan iti rabii a dagiti bituen sapsapulen
Sika ngamin ti pagpangalan iti panagaddang ti nakem
Ti sadiri dagiti mautoyan met a regta iti samiweng.

Ammomi itan ti kansion kadagiti panagirugi
Ta insurom ti ritual ti panagitukit kadagiti bin-i
Winaknitam ti uma a sadiay ti umok ti kakaasi
Ket insublim iti ili ti nagtalappuagaw a pannagibi.

Agdios-ti-agnginakami ngarud ita, manang a maestrami
Agyamanankami iti adu nga anus ken panangaklili
Iti pammakadami ti duayya ti nakautang a barukongmi
Agsubad ti biag kenka iti pannarabay ken bendisionmi.

A Solver Agcaoili/UH Manoa/Abril 22, 2007

No comments: