Panagtanggad

Tanggadenmi dagiti aldaw iti lagip,
saan a dagiti agkatangkatang
kadagiti sileleddaang a parke wenno
iti maiprusprusision a pannakaiyaw-awan.

Sumalogkami a sumang-at kadagiti dana
ti pammati a tawid, kas iti panagar-arudok
a panangibuat iti babantot ti krus
ti kinapimpiman, dakami nga immadayo,
dakami nga agaywan kadagiti rikna
a no tiliwem ket apagaman, kas iti biag
ti maperresan nga udang:
panagadak kadagiti kali
a pagumokan ti sibeg wenno billit-tuleng
no agmalaska ket ti karasaen,
ingarannaka kas iti gasat a naisangsangayan,
'tay bisa, kas pagarigan, a lisensia
panagbaliudong dagiti ayat iti ili
iti bukod a bagi
iti asi nga adda kadagiti panagur-uray
iti panangiyalikaka ti kailian iti lualo
ti pammigat a babalaw, maidasar a kanayon
iti oras ti panangsangrap koma iti pangngaldaw
a ngem di met mairusok, kabsat,
di met umuneg iti karabukob
di met sumurot iti katay iti panaglidduok
dagiti amin a babanto dagiti amin a bibineg
dagiti amin a panagbatibat ti inapuy
iti dalikan ti barangabang a manglanglangan.

Ta kastan sa ditoy, iti aldaw dagiti panagtanggad:
awan kanito a nangina, awan anges nga addaan balor
ta ingga't langit amin a di mangan-ano, kas iti ririttuokan
ti duri a maktang, kas iti panagbilang iti oras
iti bundy clock ayattay laeng ti makaullo
makabirok makabulibol iti sagpaminsan a gasat.

Ngem ania ngarud, kasta a talaga
ti panagtanggad: rummuar iti pagindegan
kalpasan ti pananguros, mamitlo nga umanges
iti trinidad ti panagagawa dagiti binunar
a pakasaritaan dagiti migrante a panagpaspasanaang.

Mapadso dagiti aldaw, kas iti pannakapadso
ti amin a kita ti panagtanggad. Iti pannakakusbo
amin a regta rikna risisis kontro iti risiris,
sadiay nga agungar dagiti agramut a parmata,
iti lugar nga adayo, kas pagarigan wenno
iti lugar a nakaikamangan dagiti agkamkamang
a pammakawan kadagiti langlanglangan.


A Solver Agcaoili
UH Manoa/Abril 7-07

No comments: