In-inabokami iti Walangwalang Ngem Surotenmi ti Nasayaat a Dalan

(Sinurat para iti Farrington Ilokano Classes nga isursuro da Julius Soria ken Trixie Soria, agpada nga adda iti babaen UH Manoa GEAR-Up Program nga idirdirehe ni Dr. Rod Labrador)

Ni Aurelio S. Agcaoili
UH Manoa Ilokano Language and Literature Program

Amin:
In-inabokami iti walangwalang
Ngem surotenmi ti nasayaat a dalan.
Ammomi amin ti kalak-aman
Ti di mangsurot kasayaatan.

Lalaki:
Saan a kas karina pada nga umili
Ti naggapu iti sabali nga ili.
Saan a kastoy, ina, ti kalakana
Ti mangwaknit, ama, iti dana.

Babai:
Ta ania ngarud ket kastoy ti kapay-an
Dagiti dadakkelmi a nagwalangwalang
Immadayo iti nasudi a pagilian
Nagbayanggudaw a di naginsasaan.

Amin:
Ket iti Kalihikami a naipalladaw
Kadagiti tangatangna a kas ullaw
Namaris koma a biag ti silaw
A ngem ta adu met ti tikaw.


Lalaki:
Ubingkami iti daytoy a paraiso
Iti Hawai`i met ket kalbario
Saan a kas kalakana ti agbiag
Iti sabali a lugar nga agpasag.

Babai:
Ta adu, kakabsat, dagiti pakariruan
Kas iti droga, manongmi, kas pagarigan
Wenno aminen, manangmi, a pakaiballogan
Wenno ti estilo’t biag a pakaiyaw-awanan.

Lalaki:
Kadakami a lallaki a ket ti artek
‘Tay espiritu ti arak uray awan parek
Wenno ‘tay ayan-ayat a sibubulsek
Ta ay-ayam iti puso a balinsuek.

Babai:
Kadakami a babbalasang ket ti lang-ay
Daytay biroken ti bagi a linglingay
Panagpustora iti sarming kas pagarigan
Wenno agmalmalem a panagpalpallailang.

Lalaki:
Birokenmi ti ayat kadagiti lugar nga awan
Sapulenmi ti bassit a ragsak iti lansangan
Ngem ta awan met, tallaong, ti pagbanagan
No di ti kawaw iti puso a manglanglangan.

Babai:
Birokenmi ti ayat iti saklot ni kaayan-ayat
Dagitoy lallaki koma a napno’t kinasayaat
A ngem ta piman awanda metten iti arpad
Kinumaw sa metten dagiti aminen a birad.

Lalaki:
Kasta met ti inkam kapay-an
Isu nga agnakemkan amin itan
Dakami nga Adan nga adalan
Tapno maammuanmi’t pagimbagan.

Amin:
Ngarud iti inkam panagbayanggudaw
Sapulenmi dagiti napuruto nga ullaw
Pasangbayenmi ti kararua iti puso
Kas panaguraymi iti ayat a pudno.

Lalaki:
Ta dakami ngarud ti muhon ti masakbayan
Dakami a teddek masangalto a pagtaengan.

Babai:
Ta dakami met ti tulbek ti talinaay
Dakami amin a babbai a linglingay.


Amin:
Aminkami ket mangaklon
Iti karit ti daytoy a tallaong
Awatenmi kas maysa a bendision
Ti sipsipatyo a gumgumluong.

ASA
11-19-07/ UH Manoa

No comments: