Padaya & Punsion

(Daniw a maibasa koma iti pasken ti Badoc Association of Hawai'i idi Marso 1, 2008 ngem diakon nileppas ti pasken; ammok ti kasasaad dagiti trabahador sadiay isu a nagdesisionak a pumanaw kalpasan ti sangkabassit a pannakilangenlangen kadagiti papagayam a taga-GUMIL Hawai'i ken dadduma pay.)


Kastoykami amin ditoy Hawai’i:
Kadagiti rabiikami nga agguumong
Kas panangpasangbay kigaw a parbangon

Ita saan a kas karina ti agisem.
Narigat ti agngiit a bangbangir
Ti duri a nabannog agsukir

Ngem pabus-oyanmi dagiti katawa
Kas paggaak a tumukno a kararag
Kas pangpasubli mapitutan a salukag

Dakami dagiti nagtalawataw iti ili.
Dakami a ditoy a daga a naisadsad
Iti daytoy paraiso ti naliday nga arpad

Nupay kasta, sangalenmi iti adayo
Kadagitoy nga isla, kadagitoy a baybay
Balabalaenmi ti sukog ti tarumpingay

Iti man pantok dagiti agmalmalanga a bantay
Iti man sulinek dagiti rabii a panagur-uray
Iti man ubing a bannawag a maipasngay

Ta saan a kas karina ti mangul-ullo
Iti panungpalan dagiti kapuyo iti ima
Iti pamsaakan ti bagi a maum-uma

Naynay a lagipen ti kaadda iti ili
A naggapuan, pinanawan a din sublian
Ngem naynay a kayattayo a pagawidan

Ngem ania ngarud, sabali ti pul-oy ditoy
Adda waneswes dagiti angin iti tuktok
Ti asul nga ulep a danumna't agburayok

Sarangtenna ti init, ket riknaentay ti darang
Iti kudil a mapan piman agpaisalakan iti lawag
Sumuknor daytoy iti barukong santo mapasag

Ti lawag iti barukong: kasta't kapay-antay amin
Datayo nga immadayo tapno manglanglangit
Iti parabur, agbalintayo koma uray bassit-usit

A S Agcaoili /
Hon Hi
3-1-08

No comments: