PANAGKASANGAY TI REINA

(Ken Mrs. Perlita Tapec Sadorra, 2008 Mrs. GUMIL Hawai`i)

Agkasangay met ti reina kas kadatao
Panagrarambak a panagbilang pullo
Datayo ken adu pay a pagayamtayo
Mangsaksi’t kakastoy a panagkarayo

Di met ta agbilang kadagiti maruros
A bulong ti biag nga agruting rukbos?
Di met ta iti laksid dagiti adu a damsak
Adda sadiay ti naitalimeng a ragragsak?

Ngarud ta intay ita katinnakunaynay
Ti pagayam a reina’t pintas nagsaway
Ngarud ta intay ita kabinnulig ti aldaw
Panagtao nainsigudan a laing ken kayaw

Agkasangay ti reina a kas met kadatayo
Mabalangatan korona ti natan-ok a puso
Ket kas iti panagkurno dagiti mababaon
Kenkuana nga ited ti sipsipat ti tallaong

Ket kas iti natibong a panagraray-aw
Ti nasudi met a panagsaludar nasin-aw
Iti saklang ti pagayam nga agkasangay
Kenkuana nga ited pudno a tarumpingay

Kadagiti aldaw a sumuno, umagibas kas rumbeng
Dagitoy ti idawat iti anito saan a barengbareng
Agtalinaed iti nakem ken panunot ken barukong
Agindeg nga agnanayon iti linabag dagiti kansion.

Kasta’t ipakaasi a yar-araraw Mannakabalin-Amin
Ti paraisagut amin-amin a nayon dagiti sagudayen
Iti sumuno a tawen dagiti panagbilangto manen
Panangkablaaw iti daeg ti reina a daydayawen.

A Solver Agcaoili/Hon, HI/March 30, 2008

No comments: