PANAGKANAGANAN

PANAGKANAGANAN

Ken Manang Rose Daprosa, kas subad iti dungngo ken ayat

 

Rambakam, manangmi, dagiti tawen a rugi ti agnanayon

Ta andingayendaka nga agbilang di agpullo a bendision.

 

Ta testigokami iti manangsubbot a bukod a pakasaritaan

Ta saksikami di maungpot a panangisagut pagimbagan.

 

Sagsagrapenmi ti ragsak iti taeng ket pagyamanan

Ta bin-in’ labon kadagiti panunotmi nangitukitam.

 

Iti di manglipat nga isip: sadiay a residente ti ayat

Patanoren iti kaasi dagiti ima a kasingin ti sayaat.

 

Anian ta addakami a mabati iti arpadmo a taklinmi

Ken iti arubayanmo a paglanglangayan dagiti katawami!

 

Nagananmi ngarud ita ti padto dagiti derosas a sabong:

Sika ti manangmi a manang dagiti amin a kalikagum.

 

Kas kadagiti kattungbol iti muyong, ti petalo ti agmatuon

A kadakami inka idaton: agindeg dagitoy iti barukong.

 

Makapabang-ar a linnaaw daytoy a panagkanaganan:

Panangsirok-iti-latok ti pul-oy masardaman a sabangan.

 

Malagipmi amin, ket iti kansion ti umel a puyupoyan,

Sadiay ti mail-ila a pammateg a di manglanglangan. 

 

Ita nga aldaw ti punganay dagiti riwriw a rugi,

Umuna nga addang ti adu pay a panangngaasi.

 

A. S. Agcaoili, Waipahu, HI, Agosto 8, 2008

No comments: