KANTA A PANAGPAKADA ITI PIMMUSAY

(Ayug a naisurot iti ‘Aloha Oe’. Revised version and new translation of the last stanza by A. S. Agcaoili, Sept. 5, 2008. First sung in this format at the wake of Fred Saludes, GUMIL Hawai’i, St. Philomena Church, Salt Lake, Hawai’i, U. S. A.)

 

Maidasayak man ken liday

Apgesna talged ni patay

Sanaangna’t dikam matayutay

Aklonenmi di met makaturay

 

Ay, nagsaem inka isisina

Wen anusanmi awan pamuspusanna

Inton awankan ditoy denna

Lagipmi kenka’t dinto agsarday

 

Maminsan pay nasam-it nga abrasa

Sakbay ti ipapanawmo

Maminsan pay nasam-it nga abrasa

Agingga’t panagkitatayonto manen

Ti Dios Apo kenka ti kumuyog

Kastan, nasayaat a panaginana

No comments: