DANIW-LAGIP PARA ITI KAKAEN

Ken Manong Loreto Manuel, Septiembre 2008

 

Daniw-lagip daytoy, kakaen dagiti ararawmi.

Panagyaman met kadagiti anus ken ayat

Pammateg kadagiti oras manipud iti sekreto

A siled ti puso, kas iti nawada a barukong.

 

Binsabinsaek amin a lemma dagiti ima

Kas iti danapeg ti sagrado a panagsurnad

Kadagiti kakadua, iti katawada ken ila

Iti panagpipinnakada sagpaminsan.

 

Iti baet dagiti di manglanglangan a kaasi,

Adda iti lukong ti dakulap ti panagilala,

Itedmo daytoy kadatao kas iti sabali

Idaton kas iti balabala ti panagaklili.

 

Sika ngamin ti pagtawingan kadagitoy:

Agraraay a panangipaay iti ammo

Kas iti di mabilang a kabaelan dagiti ramay

Kas iti managpabus-oy a takiag.

 

Iti kambas ti pakasaritaan panagpagayam,

Sadiay ti saksi binukelmo a kaipapan.

Ti Gunglo, daytoy a GUMIL Hawai’i

Mangisuratto iti makapudno a katulagan.

  

A Solver Agcaoili, Hon, HI/Sept 26/08

No comments: