Mangmangged met ni mannaniw

(Kas panagyaman ken Manong Amado Ilar Yoro iti pannakakitinnakunaynayna iti numo iti panangiyusuatmi ti agmalem a 2008 Writeshop ti GUMIL Hawai'i, "Panangatur kadagiti sinurattayo--Polishing our work," a naangay iti Waipahu, HI, September 1, 2008)

I.

Mangmangged met ni mannaniw, Manong Amado.
Teggedenna a kas mangmanglo ti kantaridas ti sao.

Iti agmalem a panagpingki dagiti isip, panangiwanwan
Iti panagkayas, kas pagarigan, kadagiti bamban

A pangreppet kadagiti pangngarig makerker a daniw,
Sumiasi sagpaminsan dagiti matalian a palpaliiw

Agpaarayat iti apokisus agkabannuag a wayawaya.
Kas iti panangal-alaw iti malmes a rikna a kas ita

Wenno iti mapidut a panagariangga iti agsipnget
No labsantayo dagiti tanem ti daniw ni aligagget

A sadiay nga agparang kas ar-aria dagiti timek 
Dagiti di nakapudno iti burburtia ti sanantek. 

Piduten ti maregreg a balikas iti kerker
Kas iti panangpidut iti panunot a natibker

Ta isubli iti sangadangan a bamban
Iti naamnut nga alupasi ti panagipapan.

Pattapattaen ti pakabuklan ti mabinglabinglay
A maani a tagainep iti baro a daniw ni ay-ay:

Maysa iti agsapa, iti malukaisan a rikna iti agpatnag.
Maysa met iti agmatuon dagiti mabinsabinsa a ragsak.

Sabali pay iti panaginnagaw ti sipnet ken lawag 
Dagiti manglamlamiong a suni ti maudi a kararag

Kadagiti anghel kas kadagiti amin a milagro
Iti man panagimula iti sumuno a rarag-o

Wenno iti taraudi dagiti Gethsamani ti sao.

II.

A ta mannaniw met ni mangmangged, Manong Amado:
Kadagiti nawasnay a kapanagan ti Waikiki iti Oahu

Sadiay dagiti ibit a di pay nagbuniag, di pay nakamukat.
Iti suli dagiti otel a pagipapasan dagiti doliaran iti ragsak

Mano kadi a kalio ti kasukat dagiti maadi-adi a paggaak?
Am-ammok ti mangmangged a mannaniw a makiginnasanggasat

Kas iti pannakiginnasanggasat kadagiti di makapudno a balikas.
Mamin-amo nga agkulibagtong ti sirmata iti tian nga agpanaas

Tapno iginggina ti bisin, ket ti utek mabsog iti karayo
Dagiti anghel nga iti binatog ket agmamayo?

Mangged ta mangged ni mannaniw iti kantaridas.
Agdaniw ta agdaniw ti mangmangged kontra ranggas.

Iti panagtibnok ti umuna a daniw ken maudi a ranggas
Sadiay, sadiay a mabirokan ti darundon a basbas. 


A Solver Agcaoili
Waipahu, HI
Septiembre 1, 2008

No comments: