Panagsurat iti Biograpia

(Ken Manong Amado I. Yoro, iti pakauna dagiti gandat a panangsurat iti biograpiana.)

Aglanglangta kadagiti makalkula a balikas
kas ita. Iti sango dagiti awan nga agbuybuya,

saludsodek kadakuada dagiti naitalimeng
a pateg kadagiti linabag a di met matagikua.

Idi pay a sinursurotka, kunak kenka.

Idi pay a dagiti askaw ket kas iti muriski
ti nalaing a mannalon, padpadronan piman
toy numo a diman laeng maikanawa
dagiti saka kadagiti libtong.

Wenno tay agsuek a witiwit ta di met
ammo nga ilansa dagiti mata ti agmatuon
kadagiti inurit 
iti kuaresma dagiti bingkol.

Saan ta di met nabendisionan datao 
nga agtagiben kadagiti sinilong
ni naindaniwan nga ayat.

Kadagiti balikas a masanting, ditoy,
ditoy nga aglaing ti addaan mamaitna
a rikna nangnangruna no ti adayo
ket umasideg a panagaripapa 
aginnga a masappuyotak
iti limdo, amin a limdo, ililidak kas
iti wangawangan dagiti tanem
tapno isaruanak dagiti nakamassayag
a bullalayaw iti sementerio dagiti apro
nga iti surnadan maiyatang

kadagiti ansisit a mangiyaw-awan iti agmatuon

kadagiti estoria ti panagkamkamat iti angin

kadagiti panagsagawisiw iti ubing a sipnget
a pangiyaw-awan iti agbalay a sidunget. 

Rugianta ti biograpia dagiti daniwmo
kadagiti lagip iti Tapao a Santa Romana,
ti lugar a kas ina, ti ina a kas lugar,
naikaipasngayan dagiti amin a kari
dagiti agsapa a mailibay. 

Yantangay pinanawam
ti kadkadua, yantangay 
imbatin amin a karkarma
dagiti anniniwan iti rabii a saragisag ti bulan,
mawanawanam ti ladawan 
ti baybay kadagiti amin a siit a rosas
iti aringgawis nga iballawes ti narungsot
a salidummay a maysa met a pannakapaay.

Ngem agsulbod ti mamuriski 
a barsanga, dinto kaano man
mamingga a barsanga
iti linnaaw a makimalmalanga:
agumbi kadagiti pangrugian
ti biograpia nga agkanaganan.  

Hon, HI
Sept. 24/08

No comments: