Agpanglaing ti Angin, 1


Agpanglaing ti angin ita a panawen
iti Ilokano a tanap nga al-allukoyen
a kadagiti karayan daytoy abbeden
ket kadagiti kinelleng saranayen
ti daniw nga iyaw-awan panglakayen.

Agpanglaing ti kigaw nga angin ita: 
Mabatitayo nga agmalmalanga,
datayo a dagiti balikas balitokda 
gumawgawawa a kumarkarappet, 
iti talon dagiti balitungeg
iti linabag a baliwegweg.

Agapanglaing ti puyot nga angin:
iti talon ti mannaniw a manganting-anting
tumurogsit a tumaray kas masanting
mangliway iti sagrado a panagngilin 
magagaran a kas mannagapet
iti natikag a murumoran ti sugpet
dagiti nalabaga a bin-it' panaglak-am 
a kadagiti kinelleng ti sao masarakan
a mangitukit iti grasiat' panagnanam.

Agpanglaing ti balinsuek nga angin
mangted buteng no awan saing
agpanglaing nga angin a wagwagting
mangisagut ruting iti bin-i balbalingling
bin-i a balikas nga agdawa a di agruting
lupes a balikas tapno agbugi iti agsapa
iti tig-ab nga ariwawa no masekka
puraw a pannakapnek a simamansa 
a mangasakibot iti ganas sarsarita
a ti nakanganga a pagbagasan
di agkiraod a di manglangan
mangisaganat' panagpagunggan.

Agpanglaing ti bulsek nga angin 
kadagiti agam-amarilio a kinelleng
ti agmurir a daniw ti agbibisin
tanso a medalia iti an-anaken
a kadagiti ranggas ti kakaen
ta ti bagiot' biag dina maarikapen:
regregenna ti sabong ta arrap
pintas a mairaep koma a masagrap
a kasungani ti eppes nga arapaap
ti ili dagiti sirmata ni mannurat 
agsarsariwawek nga agsiglasiglat.

A. Solver Agcaoili
Hon, HI/En 2/08No comments: