Pammakada iti Panawen ti Gerra

Inunggona ti rupa ti ubing a lalaki, ket kanayon nga intantanamitimna "awankan, awankan." Jeremy Bowen, BBC News Middle East, Enero 23, 2009

Binirokda ti naganda 
kadagiti nagawangan ti bala,
ti ama iti maudi nga unggo
ti anakna iti agmassayagen a katawa.

Binirokda dagiti kinaasinnoda 
kadagiti mabugiaw a tapok 
nga iti langit ket tumukno
agpaisalakan nga agpaarayat 
iti agsayasay a dara dagiti appigud
dara a ginalon a bisibis dagiti kalsada
desdes arubayan talon kinelleng
a balabala ni wayawaya a naimut
galonggalon a dara 
ginalon a dara nga iti langit
sumuknor tapno kadagiti ulep
sadiay nga agpasugnod
agreklamo kadagiti abstrakto
nga idea ti gubat wenno kinalinteg
nga amin dagitoy ket agindeg 
iti ngudo ti paltog.

Agkan ti ama ti ubing 
ket kadagiti marakrak 
a kappia sadiay a matay dagiti anug-og
a kadagiti dakulap ket ti karayo ti ubing
ti makaabbukay nga inna panagpasaklot
panagpasarimbaboy a kabulig ti panagdakkel
dagiti kallid wenno panagpadanon dagiti isem
iti pannakasay-op ti nain-amaan a pay-od
nga isangbet iti agsipnget manipud 
iti aldaw ken dagiti karit ti agmalem
tapno koma sumangpet saan nga ti ipupusay
no di ti panagilem kadagiti bunga
ti oliva wenno ubas nga iti panagrururos
ket mangpasangbay iti panagkutibeng
ti rikna tapno agkukot iti atag ti lamiis
a kaatag dagiti umbi ken ray-a. 

Anansata maigamer iti nasantuan a daga 
ti dios ama ti lipat
a dios anak ti panagulimek 
a dios espiritu santo ti artek 
dagiti kanion a kadagiti kinelleng 
ken laem ken siled maimula
tapno iti kanalbuong ket ti batibat 
dagiti bangkay ti agsapa.

Diak makaidna, kinuna ti ama 
a buyogan dagiti ubing a luana
ti malmalanga dagiti tanamitim, 
isuna nga iti basbas ti Allah
ket ti putot dagiti rugso 
a kadagiti sellang ket agalipaga
tapno kadagiti araraw 
dagiti agdungdung-aw a muezzin 
kadagiti moske a kamposanto ti panagsagaba.

Agkan ti ama ti anak:
ulimek a ladingit ti itedna a basbas. 

A. Solver Agcaoili
Hon, HI/En 25/09
No comments: