Panagsalbar

Kayatko a salbaren ida (dagiti tallo nga annakko a babbai), salbarek koma ida, ngem napadsodan, O Dios, O Dios! Dr. Aboul Aish iti Gaza, Youtube.com, Enero 17, 2009

Maysaak a duktor ti dunggiar ken gerra,
amin a napait a balikas iti baet dagiti sagrado
a diding ti Jerusalem. Kanayonko nga iyapros
dagiti ima kadagiti sugat ti rabii ken aldaw
iti panangpagungga dagiti bala, idi ken ita
agbusi dagitoy kadagiti rungsot kadagiti amin a suli
ket amin nga ar-aria ken anniniwan
mansuenda iti pannusa, kas iti adipen
a malatigo tapno agsayasay ti dara
agayus a kas karayan kadagiti kalsada
dagiti lalaem maipilkat kadagiti ruangan
a pagserkan dagiti mannakigubat
a panagduadua iti kappia.  Matay dagiti igam
iti pannakapadso dagiti mapuntaan a buteng
di makailasin iti ibit a mangikanawa.

Ita a bigat a nalawag, kinunak kadagiti annak,
waloda amin nga agtawid iti kapanunotan
kadagitoy a binnalubal iti kinadaksanggasat:
iti oliba a ti bulong daytoy nga agparipirip
ti dios dagiti panawen iti sari-ugma, nga idi un-unana
ket matiktikawen. Ngem ita, kadagiti raya
ti init iti Gaza a mangbirok kadagiti nakalemmeng
a dagensen kadagiti siled a tanem ni ayat
kadagiti komedor a lua ti idasaren a pammigat
iti darang ti aldaw a kadagiti agsipnget
mangigigir iti masansanen a pammakawan
ditoy nga agbiroktayo iti imnas a nasudi, 
pammateg kadagiti sugat iti maaldawan nga oras. 

Tuldekak dagitoy a balikas, iyebkasko
manipud iti bubon dagitoy a saibbek:
tallo kadagiti annak ti parmeken ti bala
dagiti maladaga a bagi ti namnamak kadakuada
dagitoy ti sumuko iti dangadang ti kappia!

Ibitak amin dagitoy ket amin koma nga amma
ket kaduaendak nga agdung-aw, agtabugga
a mangkarit iti langit, agsaludsod nga awan ressat
no apay a ti biag a naunday ket kadagiti laeng matay!

Tallo nga annak a babbai ti indatonko
iti daytoy a rinnupak: ubbing a ti isemda
ket dagiti bannog ken kettang kaniak ti subad. 

Ngarud denggenyo, padak nga amma:
mangngagasak iti ag-agalen ti agrakaya a bagi
kas iti isip, kararua, ken il-iliwen nga ili nga awan
iti ladingit nga ammok a ti kaaddana
ket iti pagbabakalan dagiti pammadso a kas itan.  

Ngarud, patgandak koma nga agbasbassawang:
ibitik ti nakakaasi a panungpalan ti lasag
a kadagiti annak ket iti isu amin a nabiag
iti nasayud a kasasayudan nga apagapaman.

Sakroyek koma dagiti naidasay nga annak
ngem iti barukong ket ti dalluyon a rumkuas
lemmesenna amin a rikna nga iti lagip
ket ti nasantuan a ginnasanggasat
a koma, kadagiti tuldek ti sentensia
ket ti agrapiki a kararag ti panagwaywayas
ngem ita iti panagsaksi ti angesda magsat!

A. Solver Agcaoili
Hon, HI/En 27/09


1 comment:

Ka Loren said...

what an irony? a doctor who can't save her daughters...three at a time.

'tatta a basbasaek daytoy, itangadko ti rupak sadi langit ket igayangko
a daton dagitoy naikurimed a luluak,
ipatok a masalput koma ti rikna
ti Dios a nangikasa ti agnanayon
a biag ti daga ken langit,
ta maysaak met nga ama nga addaan
buteng ti nakagemgem met a pusok
kas mannalon ketdi a saan a doktor
a mangnanam ti mairaep met koma ti kappia a tawid idi ugma, idatonko
ngarud daytoy kadagiti padak nga amma
ti baet ti sennaay dagiti anglem
ti mapadso a bala, ti bomba
ti kinapudno a natayen ti kalapati
a tinaraken ti napugsaten a bagis
dagiti agkakabagis.