Panaggaarimutong ti ayat daytoy a rabii

Gapu ta dinawatda ti panagdaniwko...
Naisurat iti baet ti panagsubo ken panagrambak, Paskua iti Max's, Waipahu, HI
Dis 15, 2008


Panaggaarimutong ti ayat daytoy a rabii
Panagpasangbay Dios Apo,  Dios ti kaasi
Mesias nga anak dagiti salakan a tagibi
Kadatayo amin ket teggeden a panagaklili

Daytoy a rabii ti ramrambak ni ayat
Panangimatang iti umadanin a gasat
Ita a kanito ti punganay ti basbas
Rugit' amin a bendision, agas ranggas

Daytoy a garakgak 'tay amin ti saksi
Ti saksit' awan labas a panangngaasi
Ngarud ita intay sagrapen ragragsak
Agray-o makapabang-ar a bayakabak

Iti bayakabak a mangsibog ti puso
Mangilili iti barukong, kas karayo
Mangibatit' dam-eg rikna, kas rugso
Mangited grasia  mawaw a kararuatayo

Anian ta ti Paskua ket maminsan laeng
Koma ti agnanayon kadagiti biag dumteng
Ngarud isu daytoy ti intay ar-ararawen
Panangtaginayon ti ayat amin a panawen

A. Solver Agcaoili
Honolulu/HI/Dis 2008
No comments: