Pekpekkel a Pekpekkel

(Ken Nasudi Anchin, gapu
ta diak mapuyotan ti sugatna)

Kuna dagiti anghel
A naitublakka, basang.
Naduggiran ti puso,
Pinadara ti sanaang.
Natadem dagiti riduma
Iti panagaddang,
Panagbirbirok
Iti lawag iti kuridemdem
A panagwalangwalang
Ti ama dagiti saibbek,
Kaawan piman ti mangpuyot
Iti garumiad ti isip
Ti ubing a pinanawan.
Maluyaanak iti eksena:
Ayabam ti amam
Nga awan, immadayo
Tapno agbirok iti nagan
Dagiti maisakmol ken makan.
Anian a burburtia daytoy!
Awan ti mangandingay
Iti pannakaitublak
Iti saan laeng a sagpaminsan.
Awan mangisawang
Iti orasion nga araraw met
Ti pekpekkel a pekpekkel
Dardaras a dumakkel.
Awan ti ama a mangapiras
Iti sugat ti kinaubing,
Daytay lagipto
Ti sakit ti nakem
Gapu iti ranggas
Ti gasat, kisang ti komedor,
Saraaw ti pinggan
A manglanglangan
A gasut no agulser.
Iti nakem, iladawak
Ti inaudi nga anghel,
Arakupek kas mangisalakan,
Sakanto itayyek iti langit
Dagiti pito ken pito
A panaglunit ti saem.


Aurelio S. Agcaoili
Carson, CA
Nob. 10, 2005

2 comments:

ANIB said...

anian a panagilili iti iliw ken sakit ti nakem, Apo Lung-aw. Itagayanka man iti sangaprasko a basi ti pannakipagrikna.

ariel said...

maysa met a tangguap para kenka, ading. musta ni anib? ken ni meldz?