Ti Mapitutan a Gasat

Agrarana amin

a rikna ditoy

a lugar

ti panagbaliudong.Kuna ti megalotto

a tallo gasut a million

ti katukad ti de-numero

a gasat, gatangen daytoy

iti sandi

ti panagbangungot

iti rabii,

daytay kannayon dagiti araraw

a saantay koman

nga umadayo

tapno agbirok

iti maisakmol

kadagiti law-ang

dagiti estranghero

a rabii.Ditoy adayo,

agmalangakami

a kankanayon.No dadduma, bilangenmi

dagiti kuton nga agarak

kadagiti asukar

nga ibellengmi iti datar,

napia laeng

a pakaragsakan

a pangandingay

iti kinapimpiman

dagiti agsapami,

dakami a makilumlumba

kadagiti gasat

a ganggannaet

iti appupo.Ikidemmi

dagiti nabannog

a mata.Iti panunot, iladawanmi

dagiti aldaw ti kinalabon,

salsala dagiti agkanaganan

panagtutungtong a kadua

dagiti tambutambong

panaginudo iti sardam

a nalamiis dagiti piditpidit.Balinsueken

ti naimbag a gasat

iti panagkuremrem

ti muging.Sadiay a biroken

dagiti babato,

dagitay mangisuro

iti napintas a paris

dagiti elemento.

A. S. Agcaoili

Carson, CA

Aldaw ti Panagyaman

Nob. 24, 2005


No comments: