Darangadang

MANILA, Philippines — In Filipino-American activist Melissa Roxas, they see the children they lost or are aching to find. Nikko Dizon, Inquirer, Jul 25/09

Siak ti nagannak dagiti sasainnek:
ama dagiti pannakaidasay
dandaniw a nagkaadu,
pumusayda
kadagiti binatog ti liday

ina dagiti an-anek-ek
a kadagiti din donselia a karsel
marikor iti agallangongan nga ulimek
kadagiti rabii a masaplitan
ti agpakpakaasi a boses,

timek ti panagun-unnoy
panangamin kadagiti amin a basol
a di inaramid, di ammo
tapno koma dagiti soldado ni ayat
ket iti ili a maipaay

maidaton kas iti sagrado a danum
a dagiti pentekostes ti lawag
ket iti nakem a maidulin
din masibrong dagiti barrairong
a panagaradas iti ragsak

Riparenmi ita dagiti aktibista
a tured kadaytoy nga ubing
(isuna a nagsubli tapno agsaksi)

a kadagiti balikas ket surongenna
ti kadawelan nga apres
tapno iti kanito dagiti ilalayaw
kadagiti serreg ti buteng
ket ti agluloken a rikna
nga iti pantok ti turod
sadiay a maitanem

tapno ti makapurar a saragisag
ti darangadang ket iti duag
a lumaem, bumalay kadagiti taeng
nga iti nabayagen a panawen
ket iti sipnget naadipenen!

Anian a kasasaad ti panagulimek
nga iti baet dagiti paggaak
dagiti nakapatig nga abuyot ni patay
ket ti agrusing a biag
kadagiti arapaap nga iti daniw
maibalo kas iti naikari nga unas
a no us-usen ket ti sam-it
a kadagiti masakbayan
ti ili ket sadiay a maigasat

Kitaenmi daytoy a tured
iti agkiet a barukong kas iti rikna

Ngem kas iti beggang nga iti agsapa
a kas ita ket agrayo iti lam-ek
allangonentayo amin a buya
ket kadagiti kambas ti pannubbot
sadiayda amin nga ipinta

Sika ngarud a nagsubli
ti pangnamnamaanmi:
dagiti balikas a kadagiti walang
dimin mapasubli uray no awaganmi
amin nga ansisit buaya
marmarna tikbalang kapre!

Ibuksilam amin a pakasaritaan
manipud iti genesis dagiti panagawan

Iringpasmo daytoy iti apokalipsis
dagiti panagungar dagiti tagainepmi
nga iti dakes a turog ken nargaan

Sika ti mangirakurak iti amin:
nga aggibus ti adalem a rabii
iti darangadang ti panangsubbot
di maungpot a pannakairurumen

Sawen dagiti dida sawen:
silaba iti kada silaba dagiti makaagas
nga aweng

Ibagam a manglimlimo dagiti darikmat
iti sarindaniw dagiti agmukmukat

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Sept 21/09


No comments: