Panagtayab ti PanawenPanagtayab ti Panawen

Tempus fugit. Sic transit gloria mundi! Time flies. Thus passes worldly glory! Agtayab ti panawen. Kasta ti nainlubongan a dayaw!


1

Maysaak nga estranghero

iti daytoy maudi a pannakaidasay.

Agosto Uno iti daytoy

Nga isisina kadagiti amin

A nalabaga nga unget

Ken de-rosas nga ayat,

Naisangrat iti ili nga ing-ingungoten

Kas met iti bukod a bagi

Iti bukod a panungpalan

Dagiti agtalapuagaw a kanito.

Iti pantok dagiti bantay iti Sante Fe

Ket ti pakaammo ti kasimpungalan

Dagiti bukod a darepdep, agkabannuag

Daytoy a balikas ti main-inaw

A panagipapas tapno iti bersikulo

Dagiti panagdaliasat ket maiyebkas

Panagibales kadagiti amin a kinadakes

Dagiti mersenario nga oras

Kinadakesda kadagiti umili a kas kaniak.

Simminan ti babai nga amarilio, impatayab

Ti kasimpungalan dagiti amin a revolusion

Iti text, mensahe a para iti pantok

Dagiti nagkaadu nga aramid iti kinalinteg

Wenno ti kaing-ingas daytoy

Kas iti anniniwan dagiti pimmusay

Nga anniniwan iti di makaidna nga agpatnag

Agur-uray iti pammadso dagiti nakalkaldaang

A pasamak: matay tapno agbiag

Dagiti ar-araraw a kadagiti kalkalsada

Ket panagdadagsen daytoy

Iti matris dagiti amin a ranggas

Dagiti diktador, dagiti soldado dagiti diktador

Isuda a nagkukumplot tapno kadagiti allawig

Ket ti mata ti dalluyon nga iti patag agsaknap

Mangikipas kadagiti rugi dagiti sarita

Tapno iti gibus dagiti gartem ket ti kasaba:

Baro a gimong para iti amin

A mayat a mamati iti bubussog

Wenno paparaw wenno panaas ti sellang

Iti ili a nakaiyanakan dagiti gulib

Iti komedor kas iti bukot

Kadagiti oras ti pannangan

Kadagiti oras ti iriridep nga al-alawem

Dagiti amin nga imahen ti kinaasinno

Dagiti kari ti demokrasia a sapata ti inana

Wenno ti pangiyiladan iti kettang

Iti agmalem a panagpasanaang

Kadagiti tumeng kas iti bukot

Iti agmalem a panagimurit kadagiti numero

A nainap.


Sumangkautro met dagitoy a kigaw a gasat

Sumangkautro met dagitoy nga appan

Para iti koma nalabon a panaglalanglang

A saan ket laeng a dagiti annak ti pangulo

Ti agkuna nga adda karbenganda

Nga agbirkog kadagiti saemtayo

Tapno aramidenda dagitoy a milagro

Iti panagabalbalayda kadagiti dunortayo

Tapno manipud kadagiti nana, kas kadagiti dara

Nga agsayasay manipud iti maabaaban nga utek

Ket dagiti pirak ti ili a kadagiti sabali nga ili

Ket igatangda kadagiti paraiso.

Pagtaengan a minimilion manipud kadagiti kalio

Bilok, telkak, ling-et, anangsabtayo

Pagtaengan a dagiti laeng nawaya a panagabuso

Ti agindeg tapno iti kursada dagiti riknatayo

Ket ti panagulimek, maulit-ulit a panagulimek.

Ta kastatayo met ngamin, kas idi

Kasta met ita awan inggana.

Para buyatayo kadagiti amin a komedia

Ti linnanggongan: daanam, daanam

Ti biagmo a maiwalang

No ti ngiwatmo ket dimo kaluban!

Anian!

Aminen a pagsayaatan dagiti adda iti poder

Kas iti appo ti bariwengweng

Ti presidente dagiti kararagtayo

Ti presidente dagiti amin a panagparintemengtayo

Ti presidente dagiti amin a panagdawattayo iti kaasi

Kadagiti amin a sasanto, iti man Piat

Wenno iti Nangisit a Kristo:

Amin, amin dagitoy ket nagtamedanan

Iti panagdawat ti lawag kadagiti pimpiman.

Ngem, a, ta, makaammo ti tao a kuneng

Makaammo ti panagdanum ti tumeng

Panagkutukot daytoy saan a gapu iti buteng

No ti aliaw manipud iti bisin

Iti bunggaria dagiti sagrapen

A kadagiti sulinek ket mangilin

Tapno iti nagan ti kiraos ket ti pannubbot

Kadagiti amin a pannusa nga il-iliwen

Pangkissay kadagiti babantot iti barukong

Kas iti abaga tapno kadagiti rugi ti darepdep

Ket ti paripirip dagiti pinggan a manglanglangit.


2

Ti Ina dagiti Tagainep a Kiaw, ti kayatna

A sawen, isuna a kadagiti aldaw ti panagmusiig

Ket ti pannakaibangon ti lasag ti ili

Manipud kadagiti agrakaya a panggep

Ti diktador kas iti asawana a balitungeg

A no agsangit ket agdara ti matana a suitik

Nga agipangres kadagiti amin a ladingit

Para kadagiti ubbing a parparagsit

Isuda nga awanan iti masakbayan

Isuda a kadagiti walang ken daldalan

Ket ti maamitan a pannakaiyaw-awan.

Awagan no kua ti nagan

Tapno agsublit’ naggapuan

Ti awag kadagiti umuna nga oras a mabigatan

A nagpakada kadatayo amin a pinimpiman.


3

Dagiti amin a damag a kayatko a mammuan

Uray kadagiti baet dagiti nagkaadu a panaglagaw

Itan ta maitabon maysa manen nga am-amangaw.


A Solver Agcaoili

Hon, HI/Sept 2/09

2 comments:

FBLorenzana said...

anian, anian a nagpintas daytoy a daniwen...kaano ngata met a makaputarak ti kastoy?

DAytay ngay guides ti "Seminary Tales", Maestro?

ariel said...

Umayen, barok, daanam, daanam, padaanam. DTAU, dtau.