Alimpatok iti Panawen ti Ariangga

Alimpatok iti Panawen ti Ariangga

1.

Maysan a siglo nga ikutko daytoy a paulo ti daniw.

Ngem diak man mapagsusurot dagiti balikas a gumawgawawa a paaramat tapno mapartuatko daytay lubong a baro a sagut dagiti letra, timek, kaibatogan.

Dagitoy dagiti residente kadagiti nagbabaetan dagiti sao, kas iti nagbabaetan met laeng dagiti ulimek iti panagariwawa ti makelkellaat a rikna gapu iti kinaulimek dagiti rabii a sumangbay iti idda, iti appupo, iti saklot dagiti agtagtagibi a darepdep tapno iti kasta ket maipasngay iti maminribu a daras dagiti katawa, paggaak, ken ragsak nga agliplipias.

Mangngegak ti ariangga.

Sumuknal daytoy iti naiwawa a nakem ket sadiay, iti pannakapukaw ti simbeng ti panunot, sadiay a sungbatanna dagiti akusasion: Dimo ammo ti agalimpatok!

Diak ammo ti agalimpatok iti laksid dagiti di maiduri a panagganas dagiti timek a makikinkinnamat kadagiti sariwawek a rikna, dagiti estranghero a rikna a sagpaminsan a makikinkinnammayet iti lino, ti makusen a saksi dagiti apros, arikap, panagsukisok ti bara iti ungto ti ramay kadagiti dissuor ken tanap ken bubon dagiti kiki, dagiti ariek, dagiti rugso?

Aa, kunam sa.

Aa, ta iti panangsippayot ti silnag ti ubing a bulan iti nalawa a tanap ditoy Manoa, buyaem dagiti mangrabrabii nga agtamed iti law-ang nga adda iti mangisungsungsong a sellang!

2.

Alimpatok iti panawen ti ariangga! Kasla man daytay panagtibnok iti buteng ken gagar, ni patay ken ni anges, ni lasag ken espiritu!

Ta iti alimpatok, adda sadiay ti nainsagraduan a pannakilantip ti lasag iti lasag, ti sellang iti sellang, ti ariangga iti sabali pay nga ariangga. Tibnok met laeng daytoy ti biag ken pannakatay iti maminribu.

Ta awan panaglantip no awan matay--kas iti kinaimposible met laeng ti panagbiag no awan pannakatay dagiti babassit a darepdep ken an-anek-eken ti bagi ken barukong ken luppo ken puot. Iti alimpatok a makapuottayo iti sabali a puot: daytay puot ti basol nga isu met laeng a puot ti salakan.

Alimpatok iti panawen ti ariangga ti daniw a di napauluan, ti daniw nga iti naglabas a dekada ket kasla man laeng nakagalgalis nga idea wenno metapora wenno signos wenno simbolo wenno bugas dagiti makabiag a balikas, dagiti makadunggiar a balikas, dagiti makapadara a balikas, dagiti makapalaing a balikas.

Alimpatok iti panawen ti ariangga ti adda iti aringgawis dagitoy a balikas: saan a maikutan ti appupo ngem addada iti kasla temtem a barukong a mamagpabara iti isip, muging, bibig, pus-ong. 

No comments: