KONTEMPORANEO A DALLOT TI PANANGAS-ASAWA

Ni Aurelio S. Agcaoili


(Puted a dallot a sinurat para iti Fiesta Ilokana ken Amianan, Febrero 24, 2007, Philippine Consulate General)


Amin:
A, ta dallot ay, dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Kablaawandakayo a siiimatang
Iti daytoy naragsak a parang
Daytoy a panagdadanggaytay amin
Panangrambak iti fiesta a ngilin
Ta rugianmi ngarud ti mangallualod
Ti mangiyasawa itoy manok a takrot
Ta agarog nga agragut
Iti agsapa agbirok kasinnaklot
A, ta dallot ay, dalidallang
A, ta daldallot duminidallang


Lalakian:
A, ta dallot ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Umaykami ngarud koma umul-uli
Awantendakam koma a sangaili
A, ta dallot, ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang

Babaian:
A, ta dallot, ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Dumanonkayo abalayan
Iti taengmi inkay sumaklang
Ta intay ibuksilan
Rantayo a pagsasaritaan
A, ta dallot, ay dalidallang
A, ta daldallot, duminidallang

Lalakian:
A, ta dallot, ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Abalayan immaykami makipatang
Makikaasi nga ararawmi patgan
Ta toy manokmi a lalaki
Agtaraok iti rabii
Tumarektek iti awan
Ti pus-ongna di mamakawan
No dimo ita pabus-oyan
Agkigaw iti kabakiran
Agabuyo ti riknana
Kas panagabuyo iti walang
Ngem ti sabongyo’t rantana
Ti balasangyo ti puntiriana
Isu’t pagragutanna
Ti gapu’t panagballana
A, ta dallot ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang

Babaian:
A, ta dallot ay dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Ket daytoy met innak makuna
Dagiti ubbing ti pagsawenta
Amaden ti rikna’t barukongda
Amuen ti kayatda
Saan a data ti mangpadto
Pagraksakan dua a puso

Amin:
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang
Ti bara dita dapadapenta
Saludsoden ti duayya
No ti pitom ti kayatna
Siertuen no ti bengkag ti mutia
Ket ti arado ti barom ti kayawna
Ta ti sam-it ti duayya
Ket ti puyot ti pitona
Ket ti baknang ti bengkag
Ket adda iti pannakasukayna

Babaian:
A, ta dallot dalidallang
A, ta daldallot duminidallang
Ngarud abalayan
Kayatko a mangngegan
Kayatko a matimud,
Timek kunam a manok
Tay manokmo nga agtarektek
Aguttong uray no awan saltek
A, tad allot, ay duminidallang
A, ta daldallot, duminidlallang

Lalaki:
A, ta dallot, ay duminidallang
A, ta daldallot duminidillang
Ti sabong ti arubayanyo, tatang
Ti kakaisuna ta pakaallilawan
Isu met tata ti beggang
Iti rabiik a pimpiman
No diyo la ngata ammo
Kaiddak ti agek ti balasangyo
Agekak ti ladawanna
Ket tumangar met ti rikna
Agduyos nga agragut
Agpannakkel nga agpasugnod
Iti agsapa a kawaw
Ti pay-od ni Maria ti agas
Ta isuna, tata, ti pakabuklan
Amin a paggaggaran
Sangadosena koma a putot
Maysa kada tawen a panagpudot
Panagpingki dagiti rikna
Panangsabat iti barana
Uray no inkayo saludsoden
Ken ni Maria nga ay-ayaten
Dagiti palludipmi ti saksi
Ti nasudi nga ayan-ayatmi
Ayan-ayat a singangalmi
Iti linged dagiti garami
Pammateg a binukelmi
Iti ginget dagiti adigi
Diakon ita masarkedan
Panagruk-at ayat nga agkigaw
A, ta daldallot, duminidallang
A, ta daldallot, duminidallang

(Kuddu-kuddoten ti babai ti lalaki; agsalsalida latta ti lalaki)

Lalakian ken Babaian:
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang
Madidan sa met abalayan
Didan sa ketdi agkasunotan
Ta ita pay ket ipakatda
Ugalida nga aso ken pusa
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang

Lalakian:
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang
Kasaritak man ngarud abalayan
Daytoy tumarektekko a kawitan
Dinan sa ketdi masarkedan
Ti pannusa ti balasang.

Babai:
A, ta dallot duminidallang
A ta daldallot duminidallang
Ta daytoy a Procopio nakalalaaw
Amin a palimed inna ipang-aw
Dina met ibaga ti alibtakna
A nanggammat kaniak iti ledledda
Impatulidnak nga inarakup
Inagkannak a dinarup
Impagarupna ngata a dumket dutdot
Ngem pakawanenyo awan rugsok
Ta dayta a rupa ti diak kayat
Binurtong a rukaprukap
Ananto’t kita dagiti annak
No di sinansunggo nga awanan lapsat
A, ta dallot diak kayat
A, ta daldallot pakawanendak.

Lalaki:
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang
Maria, ayatko maasika kaniak
Ti panangpaaymo kaniak pakatayak
Ikkatem ti kalbario iti abagak
Isublim ti beggang iti riknak
Matayak ta matayak
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang

Babai:
A, ta dallot duminidallang
A, ta daldallot duminidallang
Daytoy a lalaki ket nasanting
Mangan uray awan saing
Diak kayat dayta nga alibtak
Ta kas alibtak ti manglib-at
Kasla kurimaong nga agbirkog
Agarikap iti agitlog a manok
A ta dallot di ka man kayat
Ta nakersang dagiti garumiad
A ta dallot dika kayat
Diakto kayat ti agkudaap.

Lalaki:
No paayem ti diayak nga ayat.
Samsam-itek ti matay
Maria a diagko ken ayat
A, tad allot duminidallang
A, ta daldallot toy numo nabainan
Iti rangkis sadiayak nga agtennag

Babai:
Narayray nga ayat ti birokek
Napudno nga ayat ti sapulok


Lalaki:
Nasudsudi nga ayat ti daton
Kabarbara ti beggang ti pus-ong
Uray no arikapem ti barukong (alaenna ti ima ti babai)
Ket karawaem metten ti kibongkibong

Babai:
Lalaki a salawasaw
Kasingin ti am-amangaw
Diak kayat ti diayam nga ayat
No awan karim a nasayaat
Agbaketak laengen nga agkumbet
Agbilang kadagiti bautek

Lalaki:
Tapno sigurado ti isisinak
Awan serserbi daytoya biag
No ni Maria ket paayennak
Maria sika laeng ti ayat
Ti unit ti tarektek ti sellang
Sika ti tagainep a datdatlag
Matayak no dinak kayat.
A, ta daldallot, pakatayak
A, ta daldallot, suminaak.


Babai:
Ay, Procopio nga ayat
Dinak panawan o ragsak
Malagipko ti agek
Mariknak ti pammateg

Lalakian ken Babaian:

A ta dallot duminidallang
A ta daldallot duminidallang
Matuloy sa met ti inta panagabalayan
Ti basi inta ngarud ramanan
Alaenta ngarud ti buyoboy
Sumokmonta a sipapabus-oy
Tano umadu dagiti appoko
Agsangadosena ti agarado
A ta dallot dalidallang
A, ta daldallot duminidallang

Amin:
A ta dallot dalidallang
A ta daldallot duminidallang
Ditoymi ngarud a gibusan
Daytoy padigomi a parang
A ta dallot duminidallang
Agingga iti sumuno
A fiesta ti Amianan
A ta dallot a dalidallang
A, ta daldallot duminidallang.


A Solver Agcaoili
UH Manoa, Feb 16/07

2 comments:

jim agpalo, jr. said...

ne, mayat, ka ariel! mayat man daytoy a dallotmo, hehehe...

ariel said...

thanks, ka jim. nagbalinak metten a dallotero. daytoy siguro ti kaikairian, aya.