Misterio Pascual ti Literatura Ilokana


Misterio Pascual Uno ti Literatura Ilokana:

Makedngan a Matay.

Kedngan a matay dagiti nalalaing a mannaniw

Kedngan a matay dagiti Poncio Pilato ti literatura

Iti ili ken iti ballasiw-taaw

Isuda a Fariseo kadagiti amin a kinalinteg

Kadagiti amin a pamilawan

Kadagiti amin a panangidadanes

Kadagiti mannurat a di adipen

Wenno di umagek kadagiti kawaw a muging

Ti ari dagiti aweng, ti agin-aaribai a laing. 


 

Misterio Pascual Dos ti Literatura Ilokana:

Maited ti Krusna.

Ited dagiti makaammo iti amin a pagimbagan

Ited dagiti panglakayen a dagiti isip

Ket pinakabawen ti panagam-amangaw.

 

Misterio Pascual Tres ti Literatura Ilokana:

Maidaramudom iti Umuna a Gundaway.

Iduron dagiti henio, saplitanda iti latigo

Ken iti basnot ti sao a di mangiginggina.

 

Misterio Pascual Cuatro ti Literatura Ilokana:

Masabatna ti Inana.

Ay-ayen ti ina dagiti lagip

Ti mudia kas iti mutia

Ket anian ta dagiti lua ket para iti panagsagaba.

 

Misterio Pascual Cinco ti Literatura Ilokana:

Tulongan ti Manangngaasi a Mannurat.

Ngem ta pumanaw met ti karadkad iti lasag.

Kasano a bagkatenna ti babantot

Dagiti amin a pannakaitublak

Agraman dagiti panangirurumen

Dagiti autoridad ti ublag?

 

Misterio Pascual Seis ti Literatura Ilokana:

Punasan ti Babai ti Rupa ti Literatura.

Alaen ti babai ti balabalna

Alaen ti babai ti dalungdongna

Sana wadaan ti rupa ti literatura

Iti paratong dagiti dara, lua, ling-et, bilok

Ken aminen a kurenren ti panagsagaba

Panagibtur manipud iti saplit

Dagiti nalalaing, dagiti kalaingan

Dagiti agukkor iti medalia a balitok

Tapno iti sileng ti dayaw

Ilupitlupitda amin a kabusor.

 

Misterio Pascual Siete ti Literatura Ilokana:

Maidaramudom iti Maikadua a Gundaway.

Manen, agsuek ti literatura iti tapok

Ket iti linabag dagiti daniw

Ket ti panagdir-i dagiti pangngarig

A bagi ken dara ti ulbod!

 

Misterio Pascual Ocho ti Literatura Ilokana:

Masabet ti Literatura Dagiti Mannurat.

Masabet ti literatura dagiti agkabannuag

A mannurat, dagiti ub-ubbing a mannaniw

A kadagiti pingping ti Langit

Kadagiti askaw ti pul-oy

Kadagiti pammagbaga dagiti natakneng

Ditoyda nga agsakdo iti makapabang-ar

A kananakem maipapan iti panagdayas

Iti dunor, panagpalaing iti dunggiar

Tapno iti kangitingitan ti rabii

Ket madanonan ti panangawat

Iti komulgar kadagiti basbas ti puli

Nga iti literatura ket rumbeng nga iyaklili.

 

 

Misterio Pascual Nueve ti Literatura Ilokana:

Maidaramudom iti Maikatlo a Gundaway.

Iti maikatlo a gundaway maidaleb ti literatura.

Iduron dagiti aginmamannaniw

Tabbaawanda, pagsawsaw-anda

Iti lengguahe dagiti mangaskasaba

A balikas ti pannakimalala

Kadagiti dingguen, kadagiti saran

Kadagiti agmanto a kur-itan

Ni kinaay-ay-ay: Kugtaranda ti literatura

Nga iti tapok naipasubsob

Tapno iti kada kugtar lumtuad

Ti laing dagiti impostor a mannurat

Kadagiti pakasaritaan ti kinadangkok

Iti balikas kas iti ritmo ti binatog

Iti rima kas iti metapora ti panaglastog.

 

Misterio Pascual Diez ti Literatura Ilokana:

Labusanda, ikkatanda iti pagan-anay.

Ikkatanda amin a nabati a dayaw

Ken pakaidaydayawan tapno iti sipnget

Isuda, isuda laeng, dagitoy nga agindadaniw

Isuda laeng ti mangtatao iti tallaong

Isuda laeng ken kadagiti medaliada

Isuda laeng ken dagiti sipsipat dagiti adipenda

A no agsipatda ken gumluong a kas iti gurruod

Dagiti panawen ti panagperdi, panaglayus

Panawen ti panangikipas iti amin a pintas

Tapno dagiti buyot, isuda ti agkemmel

Kadagiti amin a gabat, kadagiti sabong

Ti danum nga iti sirnaut ket korona

Ti kinadaksanggasat.

 

 

Misterio Pascual Once ti Literatura Ilokana:

Mailansa iti Krus.

Iti eskatolohia dagiti risiris

Ni ayat ket ti derrep ti estranghero

Nga ima nga iti pluma ket mangaradas.

Biroken dagitoy nga ima dagiti lansa

Tallo para iti literatura: iti muging

Iti puso sa iti kararua

Tapno iti bangungot dagiti nangisit a tagainep

Ket ti panagari dagiti agarsab a rikna

Dagiti lam-og iti pammigbig

Dagiti nangaramid iti literatura a pagbagasan

Iti dayaw man wenno iti pirak

Tapno iti pammigbig ti kaaduan

Mabukodan, matagikua,

Ikaranukon nga idulin iti bariwangwang.

 

 

Misterio Pascual Doce ti Literatura Ilokana:

Mapadso, sa Matay.

Mapaksuyan ti literatura,

Panawan dagiti regta nga adda kadagiti balikas

Kadagiti sariugma dagiti darikmat

Nga iti agnanayon ket mangliblib-at

Tapno ti inana pumanaw

Iti simbeng dagiti palpalakpak

Dagiti ari, dagiti naari, dagiti agin-aari

Kadagiti nainliteraturaan nga ayat.

 

Misterio Pascual Trece ti Literatura Ilokana:

Maikkat iti Pannakailansa.

Mabuyatayo ita: maysamaysa nga ikkaten

Ti lansa iti pannakaipalok dagitoy kadagiti linabag

Kadagiti sarita, salaysay

Kadagiti tularamid a nagideklaran iti Wayawaya.

Ibaba dagiti agkabannuag a mannurat

Ti literatura, ibabada manipud iti krus

Ket tapno ti sugat punasanda

Tapno ti dara ket ukkonenda

Ipanda kadagiti burnay

Takkubanda daytoy iti binakol

Tapno ti kaputotan nga umay

Aklonenda ti kapay-an

Datonanda ti literatura a pimmusay

Iti lagip, sa iti saguday a mangted murmuray

Panagriing manipud iti pannakatay.

 

Misterio Pascual Catorce ti Literatura Ilokana:

Maitabon, maidulin iti tanem dagiti aweng

Ti pagsasao. Maitabon tapno iti kinaunday

Ti rabii ket ti panagbukar dagiti busel

Ti panagsampaga dagiti sabong

Ti pannakigantilda kadagiti linnaaw

Iti ungto dagiti nabiag a bulong.

 

Misterio Pascual Quince ti Literatura Ilokana:

Agungar, agideklara, agiwaragawag

Iti irurut-ak iti karsel ni patay.

Agungar ti literatura iti lukong ti ima

Dagiti agkabannuag a mannurat

Saan kadagiti barukong 

Dagiti duduogan a kinamaag.

Adu ti basol dagiti henerasion

Iti immuna kas iti agdama

Ket dagiti agkabannuag a mannurat

Agsursuroda kadagiti allawig

Kadagiti amin a bagio ken didigra

Kadagiti linabag ti isip a mangrikrikna

Natakneng ken agrespeto iti lagip

Mangparpatuat iti pakasaritaan ti saririt

Kas iti rag-o kadagiti sao a sukal

Iti agindadaniw a balangkantis. 

Ket ti mudia ti maaradas a sabong

Sadiay, iti makabiag a basikaw

Dagiti  makerker a pintas 

Dagiti agungar a balikas, 

Dagiti darepdep nga aglibas

Iti tanem dagiti sao ti balasubas

Sadiay, sadiay, sadiay a mabirokan ti kappia

Kadagiti ubing a linabag, kadagiti daniw

Nga iti kinalinteg ditoyda a maisurat

Kadagiti awanan ressat nga ayat

Ken dungngo ken panangilala 

Iti awanan ressat nga agpatnag.

 

A Solver Agcaoili/Hon, HI

Abril 11, 2009/Viernes Santo

No comments: