Dunggiar ti Adipen

Hundreds of Filipinos march through Hong Kong's financial district on Sunday [April 5] to protest a local writer's recent column that the Philippine community has denounced as racist. AP Dispatch, Philippine Star, Apr 6/09

Idi pay, pudno ti balikas,
mannuratka man wenno mannalado
iti sangkapagilian a kinamalas:

nasiontayo dagiti adipen
nga adipentayo dagiti lamlamiong
nga adipentayo dagiti balbalatong
nga adipentayo dagiti amin 
a panagbalangkantis
nga uray dagiti mannaniw 
ket dadaulo dagiti ar-arit. 

Saan nga umdas
ti martsa, panangipukkaw dagiti napaumel
a balikas kadagiti karatula nga ipuligos
nga ipabasa kadagiti amo iti Hong Kong.

Pudno ti kuna ti kaliado nga utek
ti mannurat, isuna a nangipalagip
iti kasasaad. 

Nabayagen daytoy
a pannakaadipen ket itan,
kas iti lohika ti panangsansan
kadagiti amin a pakaisagmakan
agbanag a dumteng ti panawen
a ti kasasaad magustuan.

Nasiontayo dagiti adipen:
adipen iti lengguahe ti sabali
kas ti panangbawbawda
iti utektayo tapno iti kawaw
ket ti salamangka ti santipikado
a demonio, 
isuna a mangiwarwaragawag
iti santelmo a mangyaw-awan
iti santelmo a silpo-ti-riro
kadagiti Tagalog ken Ingles a warnakan 
kadagiti Tagalog ken Ingles a saritaan
kadagiti Tagalog ken Ingles a television
kadagiti Tagalog ken Ingles a musika
kadagiti Tagalog ken Ingles a simbaan
sa iti Tagalog nga utek 
sa iti Tagalog a panagiwanwan ti pagilian. 

Iparit ti ili, di ngamin, ti lengguahe
ti ina a nangpakalma 
kadagiti mabisin nga isip 
iti panaglak-am iti mapespes
a saibbek: agpadara la ketdi
ti di tumbog a gatas
iti darikmat ti gawat
iti kanito ti agngangabit a gasat.

Isu nga iparitda ti bukod a pagsasao
tapno amintayo ket iti ili umadayo
tapno amintayo ket iti Hong Kong
nga agpatagabo
mangisiled kadagiti sinensilio
nga ayat, 

mangiyabay kadagiti darang
ti nalamiis a bannawag
iti panangsurot iti mandar ti amo
iti panangtaripo ti anak ti amo
iti panangikanta iti ayug a mangpaturog
iti ubing a taraken ti agkapuyo a puso:

napipia laeng nga adda taeng 
a dalusan nupay iti pagilian 
ket ti balay a pinanawan:  
pagpipiestaan dagiti bingraw

napipia pay nga adda sao a suroten
ta iti pagilian a naggapuan ket 
ti kari ti padi nga umuna a salakan
ti kari ti presidente a maikadua a salakan
ti kari ti senador a maikatlo a salakan
ti kari ti diputado a maikapat a salakan
ti kari ti governador a maikanem a salakan
ti kari ti mayor a maikapito a salakan 

agingga a malipatan
nga iti Hong Kong ket ti naipalladaw
a tulbek ti pagbaludan. 

Saan a mapaglunit ti dunggiar
ti panaginkukuna.

Pudno ti imbassawang:
a pagiliantayo dagiti babaonen,
dagiti agumbi nga adipen
dagiti manmandaren dagiti napalangguad
nga amo a makaammo ti gatad ti biagtayo

a pagilian dagiti desperado
a no agipaagong iti pagsasao
ti amo ket ti magatadan
a doliar ti pannakaikusbo.

La ket ta irupirtayo a dawaten 
ti kalintegan iti pagilian, 
itan nga awanan panangitantan
iti kimat ti kalintegan
iti lohika ti panangiwanwan:

saan nga iti ipus ti bassawang
wenno aweng daytoy iti walang 
a paggaammo nga ikaliwaweng
nga agturong iti agpagunggan 
a pakpakauna a bariwangwang. 

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Apr 5/09
 No comments: