Sumangkautro, 1

Sumangkautro dagiti nangisit
nga anniniwan. 

Pugotanda
ti lawag sada ibelleng
kadagiti labba ti nabuyok
a nginabras. 

Anansata
ti mannaniw nga iti ili
ket ti barukong agil-iliw
ket ti pangngeddeng
ti traidor a kadagiti pangngarig
ket umapas 
sa ket ta agkissiw
sa ket ta agkuripaspas?

Ti mannaniw a ganggandiong
ket iti prosa dagiti saosao
a maigayunggayong:
isuna ken ti adipen
ti adipen ken ti amin 
nga aramid iti sipnget
dagitoy, dagitoy ti paulo
ti pananglamlamiong!

Ania a medalia ti adda
kadagiti linabag
nga iti pananggudas
ket isu met laeng ti panagungar
dagiti onanismo nga ayat
iti bagi kas iti sellang
ken iti timid ti kamalala
a kain-innayat
nga iti matambang a bannawag
ket ti naganmo ken ti nagalusan
a pusaksak ti maaradas
a bigat? 

Kukuam ti tanso, 
bukod a panagraem
iti maratanso a panagipapan
iti mangisalsalkan a papel
ti kur-itan. 

Ti bogus a mannaniw
dagiti darikmat, kadagiti alipato
nga agtamed sa ket ta manarpaak
kas kadagiti maibati a sinurat
a ti dapo ti kapada a gatad!

Kadagiti bulsam, mannaniw
dagiti sariugma nga allilaw ti pagsasao
iti marba a barukong 
iti nangisit a pitak,
idulinmo dagiti paulo
dagiti daniw ti ili
a dandaniw met ti kayarigan
ti ayat ti mannaniw a pimpiman.

Ti mannaniw ti ili
di agbirok iti medalia
iti ari dagiti balikas nga inabalbalay
ti angin ket kadagiti rawis sadiay
nga idatonna iti mananggundaway 
kimat?

Akusado ti mannaniw ti ili
kadagiti amin a pakabasolan.

Maysa ditoy ti panagsaludar
iti binabalangkantis a pakaidaydayawan! 

Iti udina ket daytoy:
dinaka biroken ti daniw.

Sika a mannaniw ti agbirok iti sellang
kadagiti an-anayen ti kailian
iti kettang dagiti dalan a mangyaw-awan.

A Solver Agcaoili
Hon, HI/Abril 4, 2009

No comments: