Ulang ColasingKen Cris Quilpa, gapu iti suratna kaniak maipapan iti daytoy a lagip sakbay ti Linteg Militar


Urayentay ti aniwaraar,
ti panagdara ti bigat
kalpasan ti rabii a naunday,
kas kaunday ti lagip kadagidi nga aldaw
nga ita, kalpasan ti madagdagullit
a pannakaidasay dagiti panagpakaasi
panagpaarayat sa ti panagdung-aw
ket ti kintayeg nga awanan kapada.

Kas iti kunam, mannaniw: narasi
ti gasat ket narasi met
ti kari ti panagayuda
iti nagan ti biag dagiti sabali,
kaarruba man ida
iti pannakailupitlupit iti panawen
nga uray dagiti sirmata a makaalay-ay
ket agbaliwangga dagitoy nga agtirong
tapno iti pannusa ti maikasa a paltog
ket ti mabigatan a bangkay.

Ulang Colasing, kunam, mannaniw
ti muhon dagitoy a padas, ti panuli
kadagiti amin nga agrakaya
a templo a maipasdek
tapno iti unget, kas iti sapata ti bales
ket iti panangiwanesnes iti santifikado
a latigo ti panagwaywayas.


Ti dung-awna ti nangburak
kadagiti ulimek iti barukong
ti ubing a sika, samonto kinarga daytoy
iti panagdaliasat, panagbayanggudaw
nga imet-imet met laeng
ti natangig a sipnget
ti kuridemdem a lawag
a tinawid iti Ilokano a padas.

Sadinno a pagilian,
sadinno a sulinek
ti isip, sadinno kadagiti panagwalangwalang
ti pakaibellengan dagiti ibit, panangpaguni
ken Apo Dios, kaarruba, kailian, langit
sa ti rungsot dagiti allawig
tapno maitabon a final
dagiti ladawan ti kinaranggas
iti ngudo ti rifle
nga iti kasipngetan
ket di agbuteng nga agparakpak?

Ni Iniong Ansongen ti biktima
ngem datayo met:
ti damag ti mansayag
ket pasakalye kadagiti adu pay
nga umras, atang, panagikali
kadagiti bangkay kas kadagiti aminen
a buteng iti dekada sitenta
a dagiti nabibileg ket kadagiti katedral
nga agkarkararag sa ket mapanakpak.

Kadagidi a panawen ket kas ita:
baratilio ti anges, pigsa, laing,
uray ti kakaisuna
a tagainep iti aliwaksay.

Maustil dagiti amin a maustil,
matumba dagiti amin a matumba
magripuan dagiti amin a magripuan:
adda dagiti padi a mangted iti basbas
mangitunda iti panungpalan
nga awanen panagsubli
no di ti panangnamnama
iti warsi ti aldaw dagiti minatay.


A Solver Agcaoili
Manoa/Nov 27, 2009

1 comment:

Chris said...

Agyamanak, kabsat, ti daytoy nabukelyo a daniw a kas panagiladawanyo ti impadigok
nga insidente idi sakbay ti Martial Law diay lugartayo nga uray kadagitoy a kanito ket malaglagipko latta. Wen, ti agal-allangogan a dung-aw/pakpakaasi ken sangsangit daydi Ulang Colasing a kaarrubami ket natibong latta iti kaunggak, daydi an-anug-og, sasaibbek ken pukkawna nga agpaarayat...awan nagmamaayanna ta nalamiis a bangkayen daydi Iniong Ansong nga asawana. May they both rest in peace. Amen.