DifunturongDagiti butonsilio ken rosal
ti sandi dagiti kudkudisi
adu a barruga nga iti kannag
ket bulonan ti nasarangsang
a katkatawa kadagiti tanem
nga ita nga aldaw
ket di agmaymaysa.

Nabistian dagitoy ti duyaw
a lagip, sa nalabaga, sa lila
iti surnad a ti birngas
ket aldaw dagiti atang
a simmina.

Mangrugi iti pananggabut
kadagiti ruot, kas iti puris
iti barukong iti makatawen
a panaglangan iti panteon
dagiti ladingit a sansanuong.

Ngamin ta matay met
dagiti ayat iti agkamata
a bigat a ti mukat ket rason
dagiti sabali a sirig iti biag
kas iti makabariwengweng
a pannakakullaap
kadagiti amin a panggep
iti panangpagungar iti naidasay
nga arapaap. El dia de muertos,
wen, ngem aldaw met
dagiti pannakaipatli
iti ili nga iti lissaag
ket aminen a rugso
ket ditoy a maungkos.

Aganungos dagiti maitaya
a kararag iti panangararua
dagiti banias a sibibiag.
Iti Barrio Uno a pagnaan
iti panagubing, nalulukmeg
dagitoy: kadagiti sementerioda
nga agkubukob, agbirok
kadagiti singsing ken aritos
kadagiti maitanem a pobresitos.

Kastakami ditoy adayo:
mabatikami a mangar-arikap
kadagiti rikna a naisangrat
kadagiti simmina iti denna
tapno makikadua kadatayo
kadagiti amin a panagagawa.

Kamaten ti anges
ita a panagrururos,
pannakatay met ti lubong
iti pannusa dagiti ellek
a kadagiti dung-aw
ket amin dagitoy agpasugnod.

Saan a kadagiti umrastayo
a mamati: kadagiti ayab
kadagiti pimmusayen
ket ti an-annong nga iti atang
ket masukal, mabugiaw
kadagiti sulsuli nga agikut
iti tabbaaw ti niniugan
basi gawed bua tabako
ken buteng a pasuksok.


A Solver Agcaoili
Manoa/Noviembre 1/09

No comments: