Hurakan, Ilokano Lexicography


hurakan 1. png maysa a nakapigpigsa a bagio nga addaan iti umatiberret ken nakapegpegges nga angin, kas iti nakadangdangkok a siklon 2. png pegges ti nakapigpigsa nga angin: addaan daytoy iti fuersa a 199 kilometro per hora wenno fuersa a 12 iti iskala a Beaufort 3. spp hurricane (Ing) 4. etim Ing, agg Esp, huracan, agg, pos Tai, hurakan, ‘dios ti bagio’ 4. prt aghurakan, mahurakan 5. pld nahurakan 6. kej ‘Maysa kadagiti posible a pangilawlawag iti napasamak iti Makindaya a Visayas ket ti hurakan ken ti imbunga daytoy a russuak-bagio. Talaga a mahurakan dagiti nababa a lugar ken dagiti disso nga asideg iti baybay.’ 7. dsg russuak-bagio, russuak-baybay, siklon

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.  

No comments: