Korina, Ilokano Lexicography

BALIKAS ITA NGA ALDAW. (375) -- KORINA 

korina 1. png ngawngaw a panagtaltalawataw maipapan iti nakaro a didigra iti wagas nga adayo iti justo a pasamak 2. png maysa a patutsada iti maysa a publiko a pakaammo a mangibagbaga a nakurang ti ayuda ti gobierno kadagiti naviktima iti kalamidad, ken iti adu a paset ti didigra ket awan presensia dagiti nadutokan nga ahensia ti gobierno 3. png awanan pagibasaran a panangbarusngi iti publiko nga ammo ken informasion maipapan iti kinakaro ti didigra babaen ti panangisingasing a ti ammo ti kaaduan ket saan nga umisu 4. prt agkorina, kumorina, korinaen, mangkorina 5. png kinakorina 6. kej 'Saan a kinukorina dagiti kakastoy a pasamak iti Makindaya a Visayas: ti estoria mismo dagiti nadidigra ti umdas a pammaneknek iti kinakaro ti kalamidad.' wenno 'Saan a masolvar dagiti panagbisin dagiti nadidigra a tattao babaen ti nainkorinaan a pakaammo ket panaglawatlawat. Ketdi, masapul ti nainturedan a panangakseptar iti kinaawan kabaelan ti gobierno a mangsango iti obligasionna.' 

Sors: A Solver Agcaoili, Monolinggual a Diksionario ken Tesoro nga Ilokano.

No comments: