Pannakaisingay--Daniw a Para ken Sra Lydia Pavon

PANNAKAISINGAY

(Ken Ka Sra Lydia Pavon, iti panagkasangayna, Noviembre 19, 2013.)

Kenka ti alinuno, kabsat, iti mata daytoy,
tapno sadiay, iti fuersa ti biag, agwerret
amin a basbas para kenka, para kadakami.

Kas iti di masbaalan a rikna nga aggapu
iti pussuak, agburayok nga agsalakan
iti pariir ti angin tapno kumamang iti puso.

Sadiay, iti sadimpalnek dagiti sagrado a balikas
nga iti dulin ket mangidaton iti ayat, awan
iti kuadrado a bibig no di adda iti uppat
a kararua ni ragsak, sadiay, ti maibudi a bukel
dagiti amin a laing tapno iti panagitukit
ket agruting sa agsantak iti bengkag ti biag.

Saan a maisaksakibot dagiti kakastoy.

Wenno maipan iti bolsito tapno di marabsut
ti estranghero a pul-oy. Ketdi, iti aglaplapusanan
a matagtagibi a dungngo ket ti maani a bukel
nga iti idadateng ti umuna a tudo ket agtubo
tapno sarangtenna ti umuna a rayray
iti agsapa dagiti tarumpingay.

Maisingay dagitoy kas iti pannakaisingaymo
tapno mangted iti asi kas iti ay-ayo.

Hon, HI/
Nov 19, 2013No comments: