News/Balita/Damag

Ang balitang ito ay para sa lahat ng kaibigan.Nasuwertehan ko ang Grand Prize sa 9th Rizal Literary Awards dito sa Estados Unidos noong Dis. 29.Tumugma ang aking sanaysay na "Dissecting the Corrupt and Corrupting Consequences of the Conflict of Nations and Locating the Rizal Alternative to Resolving These Continuing Conflicts" sa panlasa ng mga hurado kaya hayun, naka-award.Naka-post na ang sanaysay na ito sa aking archive noong Disyembre 2004. Ilalathala ng ilang pahayagan ang naturang sanaysay.Naglakas-loob na ako na ibalita sa inyo ito. Malay ako na ang iba nating mga kaibigan ay walang akses sa midya dito. Baka naman kako may mapupulot kayo sa aking sanaysay. Nangangarap ba na meron katuturan yung artikulo kong ito. Ala ngarud, basaenyo latta kadin no kayatyo. Barbarengli.

7 comments:

rva said...

congratulations, manong ariel!

ama, grand prize kunam man! tira latta, mang ariel!

rva said...

congratulations, manong ariel!

ama, grand prize kunam man! tira latta, mang ariel!

ariel said...

dear roy:
dios ti agngina. nagadu a pampanunot a para kadaytoy a salaysay sakbay a nabukelko. kastoy metten ti nagbanaganna.
manong A

abril said...

manong, ginanasko a binasa ti obra maestram ken binasak iti namin-adu a daras. linabusam ken impakitam dagiti sakit ti gimong ken dagiti agasna kas inlungalong ni Rizal. sige latta, manong, ta "kalasuganka iti bendision" a paglipiasan iti adu a sirib ken adal...naragsak a baro a tawenmo!

Ka Iddo said...

daytoy ti kapintasan amin a damag ita a tawen! nabara a kablaaw para itoy!!!
itangguaptayo ngarud dayta, para iti sumaruno ken nalablabon pay...tira latta apo ariel...

ariel said...

dear abril ken jim:
ala, dios ti agngina kadakayo, apo. diyo laeng ammo a daytoy sirkulotayo a gumil blog ti pangal-alaantayo iti regta ken regget nga agdaniw ken agpartuat. husto tay kunada a ditay mabalin nga ilemmeng ti grasia a nairanta para iti maysa ken maysa. ita, imburayyo kaniak ti grasiayo. ararawko a maikarkari met ti grasia nga iburayko kadakayo.
siraraemak a kankanayon iti kinatadem dagiti isipyo,
ariel

Fr. Rolly Clarin said...

ARIEL,

Wow! Ang galing mo talaga kailanman! Congratulations and I hope that we'll be in touch soon, somewhere, somehow, bahala na ang Diyos. Siguro naman kilala mo pa rin ako di ba. O sya, keep up the good work and please call me if you have time. I am stil here in one of the parishes in the Archdioceses of Los Angeles. This is my direct number: (323) 327-2016. Try to vist pala my little website: www.geocities.com/rbclarin03@sbcglobal.net and check the links to go to the parish where I am now.