Anglem para iti Lagip

Seggedamon ti anglem, anak
Tay anglem para iti lagip
Paadaywenna dagiti sabong
Inin-inaw dagiti sinal-it.

Sindiamon ti anglem, tatang
Anglem para iti lagip
Paadaywenna dagiti kurarapnit
A makidangdanggay iti alutiit.

Sindiamon ti anglem, nanang
Anglem para iti lagip
Rubrubam iti rubrob
Paksiatenna ti sangkagimongan
A sangasiglo a sagubanit.

Ne, pusiposem ti buyuboy
Ipasangom iti tawa, baket
Samo sindian dayta anglem
Yaw-awanna ti maudi a malem.

Dika agkatawa, anak
Anglem dayta para iti lagip
Nauneg ngamin unay ti sugat
Iti pannakapukaw iti palludip.

Sindiam ti anglem, anak
Bugawbugaw iti karsel ti ili
Anglem a nagrutingan ti plumak
Nagsampagaan dagiti dakulap.

Seggedanyon, seggedanyon ti anglem
Anglem a para iti lagip
Pangontra iti pannakabalud
Ubing unay a tagainep.


A Solver Agcaoili

No comments: